ผลการค้นหาของคุณมี 64 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายแพ่ง 2 : , หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2011 634838] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2011 634838] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 2 : , หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 634848] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 634848] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 2 : , หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายแพ่ง 2. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 660185] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 660185] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 2 : , หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายแพ่ง 2. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 660186] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 660186] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์. โดย ณัฐพงศ์ สมพันธุ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 . 238 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT504 .ณ63 2560 ล. 2] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT504 .ณ63 2560 ล. 2] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 157 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT834 .ป625 2556] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT834 .ป625 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT834 .ป625 2556] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย / โดย เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), | บุญช่วย วณิกกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 355 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2013 617688] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 617688] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 617688] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / โดย จิตติ ติงศภัทิย์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 452 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2013 614415] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 614415] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2013 614415] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 614415] (5),

ห้องสมุด:
กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ จัดการงานนอกสั่ง และ ลาภมิควรได้ / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 . 107 แผ่น. , ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: น.201 กฎหมายลักษณะละเมิดฯ รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT834 .ป627 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT834 .ป627 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT834 .ป627 2561] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การบังคับชำระหนี้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : , ศึกษากรณีการบังคับเอากับทายาทของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต / โดย นันทริดา เฉลิมไทย, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 10, 142 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 639402] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 639402] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 639402] (1),

ห้องสมุด:
ข้อมูลในเวชระเบียนของแพทย์ : , ศึกษากรณีสิทธิของแพทย์และผู้ป่วย / โดย เสนีย์ เจริญสุข, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549 . 8, 210 แผ่น. , การศึกษาอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4096 .ส73 2549] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอกกรณีการประกอบวิชาชีพผิดพลาดในการก่อสร้างอาคาร : , ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาและสถาปนิก / โดย พรทวี หนูพรหม, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 . ก-ญ, 179 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2013 634067] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2013 634067] (1),

ห้องสมุด:
ความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่นในกฎหมายลักษณะละเมิด : , ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ / โดย ธนงศักดิ์ วิเศษรจนา, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 39, 644 แผ่น. , วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW K 2014 631739] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW K 2014 631739] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW K 2014 631739] (1),

ห้องสมุด:
ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 : , ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิดจากการชักจูงให้ลูกหนี้ผิดสัญญา / โดย เขมรัชต์ แสนประดิษฐ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 12, 149 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655441] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655441] (1),

ห้องสมุด:
ความเสียหายในกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / โดย พงศกร สุขชื่น, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 12, 217 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Shelving Cart [LAW KPT 2014 632089] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 632089] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 632089] (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 558 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2840 .ช65 2558] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 656166] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2840 .ช65 2558] (8),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / โดย วารี นาสกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 . 463 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 664471] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 664471] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / โดย วารี นาสกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557 . 413 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 632274] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 632274] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455