ผลการค้นหาของคุณมี 27 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายทรัพย์สิน : , ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 367 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายทรัพย์สิน : , ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 . 369 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .อ63 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .อ63 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .อ63 2560] (6),

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสอบ, โดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2558 . 318 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654625] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 654625] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654625] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / โดย สัญญา ธรรมศักดิ์, การพิมพ์: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2483 . ก-ง, 321 หน้า. , คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2483. | ปกนอกระบุผู้แต่งคือ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช. คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / โดย เสนีย์ ปราโมช, การพิมพ์: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477 . ก-ง, 321, ก-ฎ หน้า. , คำสอน ภาค 2 ขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ พ.ศ. 2483.   การพิมพ์: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2484 . ก-ฉ, 110 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 634734] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 634734] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 634741] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 634741] (2),

ห้องสมุด:
กรรมสิทธิ์ / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 888 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT641 .อ63 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT641 .อ63 2560] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT641 .อ63 2560] (6),

ห้องสมุด:
การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้แก้ไขข้อจำกัดของการจัดการทรัพย์สินเพื่อบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / โดย ธนิศร อารีวงศ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 8, 107 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW K 2014 639585] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW K 2014 639585] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW K 2014 639585] (1),

ห้องสมุด:
คัมภีร์ฟ้องแพ่ง. โดย สมชาย พวงภู่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549 . 379 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2006 654671] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2006 654671] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2006 654671] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คัมภีร์ฟ้องแพ่ง. โดย สมชาย พวงภู่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549 . 408 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2006 654680] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2006 654680] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2006 654680] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 387 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ศ464 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = , Property law / โดย ศรีราชา วงศารยางกูร | ศรีราชา เจริญพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 . 379 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 634902] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 634902] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 634902] (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). โดย ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 . 196 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 2] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 2] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). โดย ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 . 204 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2557 ล. 1] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ธ657 2557 ล. 1] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2557 ล. 1] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). โดย ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 . 306 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / โดย สมจิตร์ ทองศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 . 314 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640.ส422 2559] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT640.ส422 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640.ส422 2559] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / โดย สมจิตร์ ทองศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557 . 293 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 639355] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 639355] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 639355] (5),

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน / โดย มานิตย์ จุมปา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 . 196 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2010 629999] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455