ผลการค้นหาของคุณมี 11 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การฝึกปฏิบัติเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง = , Course workshop for advance resuscitative procedures /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.), 2560 . viii, 211 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB105 .ก65 2560] (6),

ห้องสมุด:
คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน = , Ultrasound in critical and emergency conditions /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 . 305 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WN208 .ค573 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ตำราประกอบภาพ : , ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 . xii, 216 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WQ240 .ต646 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง = , Role of radiation therapy in oncologic emergencies / โดย กันยรัตน์ กตัญญู. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 . 98 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QZ269 .ก634 2561] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา = , Common problems and emergencies in hematology /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2559 . 221 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WH100 .ป628 2559] (3),

ห้องสมุด:
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมหลอดเลือด = , Emergency vascular surgery / โดย ประมุข มุทิรางกูร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2553 . xxxiv, 562 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WG170 .ป464 2553] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [WG170 .ป464 2553] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ /   การพิมพ์: [เชียงใหม่] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .ภ652 2556 ล. 1] (5), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .ภ652 2556 ล. 2] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = , Geriatric emergency /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 . 427 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WT100 .ภ656 2561] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ศัลยศาสตร์ทั่วไป. , [General surgery.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 . ก-ญ, 492 หน้า : , เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบทความจาก การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 16 ในหัวข้อเรื่อง "Update in acute care and emergency surgery 2017" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO100 .ศ6384 2560 ล. 25] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
อาการวิทยาและการจำแนกภาวะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = , An approach to clinical problems in emergency medicine /   การพิมพ์: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 . 276 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB105 .อ578 2561] (4), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB105 .อ578 2561] (1),

ห้องสมุด:
อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน = , Medical emergency /   การพิมพ์: [ขอนแก่น] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 . 467 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WB 2016 662726] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)