Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
3 pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / ปกรณ์ ศิริประกอบ

Pakō̜n Siriprakō̜p. by ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Sām pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing Other title: 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices | สามพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ป24 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
50 nǣokhit tūachīwat tūabǣp khō̜ng kānbō̜rihān čhatkān læ kānbō̜rihān čhatkān thī yangyư̄n = 50 concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration / 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน = 50 concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Wirat Wiratchaniphāwan. by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Fōphēt Bō̜risat Kāomai Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ บริษัท ก้าวใหม่ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Hāsip nǣokhit tūachīwat tūabǣp khō̜ng kānbō̜rihān čhatkān læ kānbō̜rihān čhatkān thī yangyư̄n Other title: 50 concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration | ห้าสิบแนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ว644 2559] (2).

Open Library:
Kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrǭng / กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง / จักษ์ พันธ์ชูเพชร.

Čhak Phanchūphēt. by จักษ์ พันธ์ชูเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่ทั้งเล่ม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Sukkhaphāp ʻOngrūam Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สุขภาพองค์รวม จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2014 637588] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW K 2014 637588] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2014 637588] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2014 637588] (2).

Open Library:
Kānčhatkān kānplīanplǣng miti dān kānbō̜rihān læ kānčhatkān phāk rat. Chabap thī 1 = Change management : dimensions of public administration and public management. Volume 1 / การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ. ฉบับที่ 1 = Change management : dimensions of public administration and public management. Volume 1 / กฤษณ์ รักชาติเจริญ.

Krish Rugchatjaroen. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā Sangkhommasāt. by กฤษณ์ รักชาติเจริญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสังคมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Sangkhommasāt Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Change management : dimensions of public administration and public management..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ก45 2558 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1358 .ก45 2558 ล. 1] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān kānphatthanā / การบริหารการพัฒนา / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.

Rư̄angwit Kētsuwan, by เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜phit Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JF 2015 657534] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JF 2015 657534] (2).

Open Library:
Kānbō̜rihān kitčhakān thō̜ngthin thī dī nai Prathēt Thai = Local good governance in Thailand / การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย = Local good governance in Thailand / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา.

Nipon Sasithornsaovapa, Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunantha. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา, 2505- | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunantha, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560 [2017]Other title: Local good governance in Thailand.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān ngān phāk rat kap kānsāng thammāphibān / การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล / ปธาน สุวรรณมงคล.

Pathān Suwannamongkhon. Sathāban Phra Pokklao. by ปธาน สุวรรณมงคล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JF 2015 648559] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān rattakit bư̄angton = Introduction to public administration / การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น = Introduction to public administration / คณาจารย์กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ.

Rawiphā Thammachōt. Chalœ̄mpol Srīhong. Piyanut Ngœ̄nkhlāi, ʻAnongthip ʻĒksǣngsrī. Phongsan Srīsomsap. Damrongsak Jantotai. Vitthaya Čhitanuphong. Wiphō̜n Kētkǣw. Saowalak Sukkhavirat. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. Klum Wichākān Bō̜rihān Rattakit. by รวิภา ธรรมโชติ | เฉลิมพล ศรีหงษ์ | ปิยะนุช เงินคล้าย, 2502- | อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี | พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | ดำรงศักดิ์ จันโททัย, 2504- | วิทยา จิตนุพงศ์ | วิพร เกตุแก้ว | เสาวลักษณ์ สุขวิรัช | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์. กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klum Wichākān Bō̜rihān Rattakit Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557 [2014]Other title: Introduction to public administration.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JF 2014 645464] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān ratthakit yuk lang samai mai = Postmodern public administration / การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น.

Prayōt Songklin, by ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sarakhām : 'Apichāt Kānphim, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Postmodern public administration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ป352 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1358 .ป352 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1358 .ป352 2561] (1).

Open Library:
การแยกอำนาจ = La réparation des pouvoirs.

by เดือน บุนนาค, 2448-2525.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2487Other title: Réparation des pouvoirs.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1944 160538] (1).

Open Library:
Kānwāngphǣn chœ̄ngkonyut khō̜ng phāk rat = Strategic planning in public sectors / การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ = Strategic planning in public sectors / อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ʻAtthakrit Patchimnan. by อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ Singphim Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Strategic planning in public sectors.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MGNT HD 2014 637583] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: MGNT HD 2014 637583] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: MGNT HD 2014 637583] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2014 637583] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: MGNT HD 2014 637583] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kānwāngphǣn chœ̄ngkonyut khō̜ng phāk rat = Strategic planning in public sectors : krō̜p nǣokhit thritsadī thāng ratthasāt læ sētthasāt samai mai læ khwāmkhaočhai yutthasāt læ konlayut khō̜ng kānphatthanā thāng kānmư̄ang phư̄a khapkhlư̄an nayōbāi tāng tāng / การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ = Strategic planning of government : กรอบแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ และความเข้าใจยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการพัฒนาทางการเมืองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ / อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.

ʻAtthakrit Patchimnan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ | Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556] [2013] Publisher: [ปทุมธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556] [2013]Other title: Strategic planning of government.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: MGNT HD 2013 644632] (2).

Open Library:
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารราชการ.

by ไพฑูรย์ เก่งสกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2510Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1967 42931] (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kānbō̜rihān = Introduction to administration : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร = Introduction to administration : เอกสารการสอนชุดวิชา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākān Čhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Introduction to administration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD37 .ค52 2556 ล. 2] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton thāng ratthaprasāsanasāt / ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ / กัมลาศ เยาวะนิจ.

Kammalāt Yaowanit. Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by กัมลาศ เยาวะนิจ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn Nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1358 .ก644 2559] (2).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton ratthaprasāsanasāt = Introduction to public administration / ความรู้เบื้องต้นรัฐประศาสนศาสตร์ = Introduction to public administration / เสนอ อัศวมันตา.

Sanœ̄ ʻAtsawamantā. by เสนอ อัศวมันตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sinthawīkit Phrinting, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2559 [2016]Other title: Introduction to public administration.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JF 2016 666732] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ส82 2559] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1358 .ส82 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1358 .ส82 2559] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PLSC JF 2016 666732] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)