ผลการค้นหาของคุณมี 9 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายทรัพย์สิน : , ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 367 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 633330] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายทรัพย์สิน : , ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 . 369 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .อ63 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .อ63 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .อ63 2560] (6),

ห้องสมุด:
กรรมสิทธิ์ / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 888 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT641 .อ63 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT641 .อ63 2560] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT641 .อ63 2560] (6),

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). โดย ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 . 306 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 : , ศึกษากรณีการจำกัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งในผังเมืองรวม / โดย สิทธิเดช จุฑากาญจน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 9, 153 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT3062 .ส63 2559] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT3062 .ส63 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาการใช้กำลังบังคับเพื่อเอาคืนสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของส่งมอบให้บุคคลอื่นครอบครอง / โดย พิรดา ศรีพรหม, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 10, 107 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 639388] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 639388] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 639388] (1),

ห้องสมุด:
สถานะทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา : , รายงานวิจัย / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 . 6, 75 แผ่น. , เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT640 .อ64 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .อ64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT640 .อ64 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด / โดย พิเศษ น้อยวังคลัง, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 15, 310 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655821] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2015 655821] (1),

ห้องสมุด:
หนังสือกฎหมายจอหงวน. โดย คณิตศร์ คงทอง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 . 223 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT640 .ค36 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455