ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 148 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์วรพจน์ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 . 328 หน้า : , หนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 638761] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 638761] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 638761] (5),

ห้องสมุด:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 . 432 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2013 636212] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 636212] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 636212] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 442 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3165 .ช622 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3165 .ช622 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3165 .ช622 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 26, 569 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม 2557. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2016 668884] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2070 .บ77 2559] (7), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 668884] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 668884] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : , การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 12, 248 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2070 .ป638 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2070 .ป638 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2070 .ป638 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 26, 569 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629916] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 629916] (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629916] (5),

ห้องสมุด:
การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : , รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 . ก-ฝ, 303 หน้า. , เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2070 .ป546 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2070 .ป546 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2070 .ป546 2561] (2),

ห้องสมุด:
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : , ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ : รายงานศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 . 30, 546 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K3165 .ส74 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K3165 .ส74 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [K3165 .ส74 2560] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K3165 .ส74 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3165 .ส74 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย / โดย สิทธิกร ศักดิ์แสง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 . 163 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW K 2012 633937] (1),

ห้องสมุด:
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. โดย เสน่ห์ จามริก, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529 . 417 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1742 .ส66] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1742 .ส66] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [JQ1742 .ส66] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [PLSC JQ 1986 196287] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1742 .ส66] (5),

ห้องสมุด:
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = , Thai politics and constitutional development / โดย เสน่ห์ จามริก, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 . 15, 395 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JQ1742 .ส66 2549] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1742 .ส66 2549] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [JQ1742 .ส66 2549] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1742 .ส66 2549] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JQ1742 .ส66 2549] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1742 .ส66 2549] (5),

ห้องสมุด:
การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล = , The invocation of constitutional rights or liberties to the courts / โดย ขจิตพรรณ สุขแสง, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 . 7, 165 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2460 .ข263] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2460 .ข263] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2460 .ข263] (1),

ห้องสมุด:
ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2550 / โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล. การพิมพ์: [เชียงใหม่] : คีแอ๊นท์ พริ้นติ้ง, 2558 . 222 หน้า. , ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [KPT2070 .ส436 2558] (1),

ห้องสมุด:
ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : , ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551)   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 . 34 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2008 671057] (1),

ห้องสมุด:
ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : , ประจำปี พ.ศ.2553 (สอบวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553)   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2553 . 35 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2010 671058] (1),

ห้องสมุด:
ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : , ประจำปี พ.ศ.2554 (สอบวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2554 . 35 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2011 671060] (1),

ห้องสมุด:
ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : , ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 24, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551)   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 . 46 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2008 671067] (1),

ห้องสมุด:
ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : , ประจำปี พ.ศ.2555 (สอบวันที่ 5, 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2555 . 48 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2012 671068] (1),

ห้องสมุด:
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2558 . viii, 220 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2050 .ข55 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี 59) / โดย นาถะ ดวงวิชัย. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559 . [ก]-ง, 359 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [KPT2070 .น635 2559] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455