Your search returned 179 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
60 pī khwāmmungman khō̜ng khon tūaton khō̜ng ʻāčhān Wō̜raphot / 60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์วรพจน์ / [บรรณาธิการ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล].

ʻĒkbun Wongsawatkun, by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Hoksip pī khwāmmungman khō̜ng khon tūaton khō̜ng ʻāčhān Wō̜raphot Other title: หกสิบปีความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์วรพจน์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 638761] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 638761] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 638761] (2). Checked out (3).

Open Library:
72 pī Rangsan Thanaphō̜nphan / 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / กองบรรณาธิการ สิทธิกร นิพภยะ, อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Rangsun Thanapornpun, Sittikorn Nippaya. Itsakul Unahakate. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สิทธิกร นิพภยะ | อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Čhetsipsō̜ng pī Rangsan Thanaphō̜nphan Other title: เจ็ดสิบสองปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ร56 2562] (2).

Open Library:
The Big story 'ān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan. Phāk 1 , Kotmāi 'āyā kotmāi rǣngngān læ kotmāi phāsī'ākō̜n kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrō̜ng / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556?] [2013?]Other title: Kotmāi 'āyā kotmāi rǣngngān læ kotmāi phāsī'ākō̜n kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 636212] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 636212] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 636212] (2). Checked out (1).

Open Library:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2220 .ส436 2548] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2220 .ส436 2548] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2220 .ส436 2548] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2220 .ส436 2548] (5). Checked out (3).

Open Library:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .บ77 2555] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .บ77 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .บ77 2555] (9). Checked out (4).

Open Library:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .บ77 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 616459] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 616459] (5). Checked out (13).

Open Library:
Kotmāi ratthammanūn / กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Bunsī Mīwongʻukhōt. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Khrōngkān tamrā læ ʻēkkasān prakǭp kānsǭn Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629916] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629916] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629916] (8). Checked out (3).

Open Library:
Kotmāi ratthammanūn / กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Bunsī Mīwongʻukhōt. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 668884] (1). Checked out (18). In transit (1).

Open Library:
Kotmāi ratthammanūn : nǣokhit læ prasopkān khō̜ng tāngprathēt / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Kruing Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (7).

Open Library:
Kotmāi ratthammanūn : kānkō̜tang ratthammanūn læ kānkǣkhai ratthammanūn / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by ปิยบุตร แสงกนกกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (11). On hold (1).

Open Library:
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / โดย พรชัย เลื่อนฉวี.

by พรชัย เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .พ42 2546] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2070 .พ42 2546] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2070 .พ42 2546] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .พ42 2546] (2). Checked out (1).

Open Library:
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นภดล ช.สรพงษ์.

by กาญจน์ วรกุล | นภดล ช. สรพงษ์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2460 .ก943] (2). Checked out (2).

Open Library:
การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, วรกร โอภาสนันท์, อารยา สุขสม.

by บรรเจิด สิงคะเนติ | วรกร โอภาสนันท์, 2515- | อารยา สุขสม, 2524- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .บ438 2555] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .บ438 2555] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2012 601428] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .บ438 2555] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2460 .บ438 2555] (2). Checked out (3).

Open Library:
Kānnam praphēnī nai kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthipatai ʻan mī phra mahā kasat song pen pramuk mā chai nai kānphičhāranā winitchai khadī ratthammanūn : rāingān kānsưksā wičhai / การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lertdhamtewe. Thailand. Office of the Constitutional Court. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ป546 2561] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2070 .ป546 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ป546 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ป546 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānbangkhap chai kotmāi hai pen pai tām nǣo nayōbāi phư̄nthān hǣng rat : sưksā prīapthīap kap tāngprathēt : rāingān sưksā wičhai / การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ : รายงานศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา ; เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Suraphon Srīwitthayā. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by สุรพล ศรีวิทยา | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3165 .ส74 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3165 .ส74 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānpokkhrō̜ng bǣp nitirat thī yưt lak nititham kap pradchaya kotmāi thī mī Ittipol tō̜ kānčhattham læ kānkǣkhai phœ̄mtœ̄m ratthammanūn Thai / การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย / สิทธิกร ศักดิ์แสง.

Sitthikǭn Saksǣng. by สิทธิกร ศักดิ์แสง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Rōngphim Dư̄antulā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ.

by เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1742 .ส66] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1742 .ส66] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1742 .ส66] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1742 .ส66] (1). Checked out (4).

Open Library:
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / เสน่ห์ จามริก.

by เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549Other title: Thai politics and constitutional development.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1742 .ส66 2549] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1742 .ส66 2549] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JQ1742 .ส66 2549] (1). Checked out (6).

Open Library:
การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล = The invocation of constitutional rights or liberties to the courts / โดย ขจิตพรรณ สุขแสง.

by ขจิตพรรณ สุขแสง, 2520-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Invocation of constitutional rights or liberties to the courts.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .ข263] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ข263] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ข263] (1).

Open Library:
การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย = The establishment of the constitution for political reform : comparative study on historical constitutional law in America, Germany, France, and Thailand / โดย อภิญญา แก้วกำเหนิด.

by อภิญญา แก้วกำเหนิด, 2514-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2101 .อ46] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2101 .อ46] (2). Checked out (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)