Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Creative city : mư̄a khwāmmangkhang sāng čhāk mư̄ang / Creative city : เมื่อความมั่งคั่งสร้างจากเมือง / บรรณาธิการเล่ม พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์.

Phatcharin Phatthanābunphaibūn. Sūn Sāngsan Ngān ʻŌ̜kbǣp. by พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sāngsan Ngān ʻŌ̜kbǣp (TCDC), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HT 2012 643335] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2012 643335] (1). Checked out (1).

Open Library:
Krabūankān kānʻō̜kbǣp chumchon mư̄ang = Urban design process / กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง = Urban design process / ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Rahat Rōtčhanapradit, by ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Urban design process.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Kānbō̜rihān čhatkān chumchon mư̄ang / การบริหารจัดการชุมชนเมือง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย.

Niphan Wichīannō̜i. by นิพันธ์ วิเชียรน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samankphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2015 659084] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2015 659084] (1). Checked out (3).

Open Library:
Kānprapprung fư̄nfū mư̄ang læ kān'anurak mư̄ang / การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง / ยงธนิศร์ พิมลเสถียร.

Yongthanit Phimonsathīan. by ยงธนิศร์ พิมลเสถียร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT166 .ย233 2557] (5). Checked out (1).

Open Library:
Kānwāngphǣn khrōngsāng phư̄nthān phư̄a kānphatthanā mư̄ang yāng yangyư̄n = Infrastructure planning for sustainable uban development / การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน = Infrastructure planning for sustainable uban development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.

Pawinee Iamtrakul. by ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Infrastructure planning for sustainable uban development.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT166 .ภ656 2561] (2).

Open Library:
Kānwāngphǣn læ čhattham phǣnphang mǣbot khrōngkān phatthanā mư̄ang (phangmư̄ang chapho̜) / การวางแผนและจัดทำแผนผังแม่บทโครงการพัฒนาเมือง (ผังเมืองเฉพาะ) / โกมล ปานชี เรียบเรียง.

Komon Pānchī. Kānkhēha hǣng Chāt. by โกมล ปานชี | การเคหะแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kānkhēha hǣng Chāt, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การเคหะแห่งชาติ, 2544 [2001]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Thritsadī læ nǣo khwāmkhit thāng kānwāngphǣn læ phangmư̄ang = Theories and concepts in planning / ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง = Theories and concepts in planning / กฤตพร ห้าวเจริญ.

Krittaphō̜n Hāočharœ̄n. by กฤตพร ห้าวเจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT166 .ก433 2561] (6). Checked out (1).

Open Library:
Phangmư̄ang læ kānčhat klum ʻutsāhakam = Urban planning and industrial cluster / ผังเมืองและการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม = Urban planning and industrial cluster / โดย ธงชัย โรจนกนันท์.

Thongchai Roachanakanan. Thailand. Krom Yōthāthikān læ Phangmư̄ang. Samnak Phangmư̄ang Rūam. by ธงชัย โรจนกนันท์ | กรมโยธาธิการและผังเมือง. สำนักผังเมืองรวม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnak Phangmư̄ang Rūam Krom Yōthāthikān læ Phangmư̄ang, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560 [2017]Other title: Urban planning and industrial cluster.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HT169.ท9 ธ226 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HT169.ท9 ธ226 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT169.ท9 ธ226 2560] (1).

Open Library:
เมืองเล็กน่าอยู่ : เลือกเมืองที่ชอบ สร้างเมืองที่ใช่ / ผู้แต่ง นวพร เรืองสกุล ; ภาพถ่าย นวพร เรืองสกุล ; ภาพวาด พรพิพา ทองจำปา.

by นวพร เรืองสกุล, 2487- | พรทิพา ทองจำปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Knowledge Plus, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GEOG G 2012 630494] (1). Checked out (1).

Open Library:
Rabop sārasonthēt phūmisāt nai kānwāngphǣn læ phangmư̄ang / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผังเมือง / พุฒพรรณี ศีตะจิตต์.

Phutpunnee Sītačhit. by พุฒพรรณี ศีตะจิตต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG G 2014 644278] (2).

Open Library:
Sathāpattayakam phangmư̄ang : kānwikhro̜ rūpsong læ khrōngsāng khō̜ng mư̄ang = Urban architecture : analysis of urban form and structure / สถาปัตยกรรมผังเมือง : การวิเคราะห์รูปทรงและโครงสร้างของเมือง = Urban architecture : analysis of urban form and structure / โดย ธงชัย โรจนกนันท์.

Thongchai Roachanakanan. Krom Yōthāthikān læ Phangmư̄ang. Samnak Phangmư̄ang Rūam. by ธงชัย โรจนกนันท์ | กรมโยธาธิการและผังเมือง. สำนักผังเมืองรวม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnak Phangmư̄ang Rūam Krom Yōthāthikān læ Phangmư̄ang, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560 [2017]Other title: Urban architecture : analysis of urban form and structure.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: NA9031 .ธ226 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: NA9031 .ธ226 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
Sathāpattayakam phang mư̄ang bư̄angton = Urban design basic / สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น = Urban design basic / จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.

Čhittisak Thammāphō̜nphilāt. by จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Urban design basic.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA9031 .จ63 2558] (1). Checked out (2).

Open Library:
Samātsitī = Smart city / สมาร์ทซิตี้ = Smart city / เรียบเรียงโดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์.

Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. Sākhā Theknōlōyī Sārasonthēt læ Nithētsāt. by คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Smart city.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)