ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือกับการถือครองเงินสด / โดย วริยา วงษ์มาก, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 7, 35 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HG3751.9.ท9 ว468 2559] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG3751.9.ท9 ว468 2559] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร : , หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย = [The association between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand] / โดย ชิดชนก ดวงแข, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 7, 52 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD2745 .ช63 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD2745 .ช63 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD2745 .ช63 2556] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การศึกษาอันดับความน่าเชื่อถือกับการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย ธนวัฒน์ สุวานิช, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 7, 25 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [FIN HG 2016 666047] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [FIN HG 2016 666047] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ระดับบรรษัทภิบาลส่งผลอย่างไรต่ออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย ศาศวัต มาศสุพงศ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 14, 113 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [FIN HG 2015 653885] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [FIN HG 2015 653885] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455