Your search returned 57 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
122 pī Krasūang Sưksāthikān : patirūp kānsưksā : wāra hǣng chāt rūamphalang yok radap khunnaphāp kānsưksā / 122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา / คณะผู้จัดทำ ปราณี ปราบริปู ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Pranee Prāpripū. by กระทรวงศึกษาธิการ | ปราณี ปราบริปู.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2557] [2014]Other title: Patirūp kānsưksā : wāra hǣng chāt rūamphalang yok radap khunnaphāp kānsưksā Other title: Nưngrō̜iyīsipsō̜ng pī Krasūang Sưksāthikān Other title: ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา | หนึ่งร้อยยี่สิบสองปีกระทรวงศึกษาธิการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: L591 .ศ6184 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC L 2014 639495] (1).

Open Library:
School a la carte kānsưksā phāk (yā) bangkhap / School a la carte การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ / โคลญ่า เขียน.

Khōnyā. by โคลญ่า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... a book, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2561 [2018]Other title: Kānsưksā phāk (yā) bangkhap Other title: การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .ค953 2561] (2).

Open Library:
Top universities 2015 : top universities yip ʻanākhot kamnot dūai tūa khun ʻēng / Top universities 2015 : top universities หยิบอนาคตกำหนดด้วยตัวคุณเอง / บรรณาธิการ ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

Saranthat Tangkhunānon. Bō̜risat ʻĒ ʻĀ ʻInfō̜mētion ʻǣn Phaplikhēchan. by ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์ | บริษัทเอ. อาร์. อินฟอร์เมเชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒʻĀʻAiPhī, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอพี, 2558 [2015]Other title: Universities 2015 : top universities Thailand's only complete university guide.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: EDUC LB 2015 654430] (1).

Open Library:
Kānčhattham yutthasāt kanpatirū kānsưksā khan phư̄nthān hai kœ̄t khwāmrapphitchō̜p / การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ / บรรณาธิการ กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.

Kittiphong Sonthisamphan. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 630359] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2014 630359] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 630359] (1).

Open Library:
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ : ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย 6 ประเทศ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย : รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ / ผู้วิจัย นิรมล กิตติวิบูลย์, ภัทณิดา พันธุมเสน ; บรรณาธิการ นิรมล กิตติวิบูลย์.

by นิรมล กิตติวิบูลย์ | ภัทณิดา พันธุมเสน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549Other title: เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ : รายงานการวิจัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1312 .น644] (1).

Open Library:
Kanpatirū kānsưksā samai ratchakān thī 5-7 (kō̜n kānplīanplǣng kānpokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2475) : nithatsakān ʻēkkasān čhotmāihēt. การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5-7 (ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) : นิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุ.

Krom Sinlapākō̜n. by กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2521] [1978] Publisher: [กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521] [1978]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1978 685998] (1).

Open Library:
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure, knowledge and attitude of university students in Bangkok in higher education reform / โดย ดนุพล อุ่นจินดามณี.

by ดนุพล อุ่นจินดามณี, 2520-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB2341.8 .ด373] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LB2341.8 .ด373] (1).

Open Library:
Kānsưksā 4.0 pen ying kwā kānsưksā / การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ.

Phaithūn Sinlārat. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Samnakphim hæng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1221 .พ9375 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .พ9375 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .พ9375 2561] (2). Checked out (1).

Open Library:
การศึกษาและการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 = Education and community development in the 21st century / จินตนา สุจจานันท์.

by จินตนา สุจจานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556 [2013]Other title: Education and community development in the 21st century.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .จ633 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .จ633 2556] (1).

Open Library:
การสอนและการนิเทศ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเจริญการพิมพ์, 2523Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1980 38748] (1).

Open Library:
ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา : เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม / จัดทำโดย คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูป.

by คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูป | สำนักงานปฏิรูป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป, 2556 [2013]Other title: การปฏิรูปการศึกษา : เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LA 2013 625255] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khwāmpentham kap khunnaphāp kānsưksā læ phalitphāp čhāk sukphāwa nai kānthamngān / ความเป็นธรรมกับคุณภาพการศึกษาและผลิตภาพจากสุขภาวะในการทำงาน / อภิชัย พันธเสน.

ʻAphichai Phanthasēn. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by อภิชัย พันธเสน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: LA1221 .อ393 2557] (1).

Open Library:
ความฝันของแผ่นดิน / อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้เรียบเรียง.

by อมรวิชช์ นาครทรรพ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน), 2539Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1221 .อ44] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: LA1221 .อ44] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .อ44] (2).

Open Library:
Čhampen tō̜ng patirangsan kānsưksā Thai : rūam botbanyāi læ botkhwām / จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Phaithūn Sinlārat. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Witthayālai Khurusāt Mahāwitthayālai Thurakitbandit, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .พ94 2560] (2).

Open Library:
Čhampen tō̜ng patirangsan kānsưksā Thai / จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Phaithūn Sinlārat. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .พ94 2561] (2).

Open Library:
โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติ การศึกษา / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ, 2478-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .ว585 2542] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .ว585 2542] (1). Checked out (1).

Open Library:
โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ, 2478-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1221 .ว585 2544] (2). Checked out (1).

Open Library:
โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ, 2478-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1221 .ว585 2547] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)