ผลการค้นหาของคุณมี 21 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559 . 263 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TC513.ท9 ก136 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TC513.ท9 ก136 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Sustainable development of drainage and flood management : , proceedings of 7th THAICID National Symposium /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2555 . v, 186, [8] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [ENGIN TC 2012 649358] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กรอบแนวทางการกระจายงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ : , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Conceptual process for budget allocation on water resources management projects : final report / โดย อุรุยา วีสกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2555 . 16, 298 แผ่น : , ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TD313.ท9 อ74 2555] (1),

ห้องสมุด:
กษัตริย์นักปราชญ์แห่งสายนที /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2554 . 180 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2011 604770] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.3.ภ7 ก525 2554] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ก525 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ก525 2554] (1),

ห้องสมุด:
การกำหนดทิศทางของนโยบายและแผนหลักการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศและการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ = , Setting up the direction of national policy and a master plan for integrated water resources management and research to reduce the impact of water disasters : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. โดย ชัยยุทธ ชินณะราศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ โครงการพัฒนาสร้างเสริมความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557 . 1 เล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ : , งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ENGIN TD 2014 657056] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การกำหนดทิศทางของนโยบายและแผนหลักการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศและการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ = , Setting up the direction of national policy and a master plan for integrated water resources management and research to reduce the impact of water disasters : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. โดย ชัยยุทธ ชินณะราศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ โครงการพัฒนาสร้างเสริมความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557 . 1 เล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ : , งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ENGIN TD 2014 657057] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ = , Water management /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 . 129 หน้า : , เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [IND HD 2014 658829] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [IND HD 2014 658829] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย : , รายงานฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554 . 111 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TC513.ท9 ก636 2554] (1),

ห้องสมุด:
การวิจัยศักยภาพและความต้องการใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำยมโดยการประยุกต์ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินและเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต = , Water potential and demand research for sustainable water resources management in Yom River Basin using conjunctive use application and for land use planning in the future : รายงานการวิจัย / โดย ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ENGIN TC 2012 642984] (1),

ห้องสมุด:
การวิจัยศักยภาพและความต้องการใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำยมโดยการประยุกต์ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินและเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต = , Water potential and demand research for sustainable water resources management in Yom River Basin using conjunctive use application and for land use planning in the future : ภาคผนวก.   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ENGIN TC 2012 642986] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน / โดย สุรพจน์ กาญจนสิงห์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2559 . 95 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TC175 .ส74 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ENGIN TC 2016 669119] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร / โดย สุรพจน์ กาญจนสิงห์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2559 . 161 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SD398 .ส74 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SD 2016 669116] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SD398 .ส74 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
จากบางระกำ ผ่านบางบาล ถึงนครปฐม : , ประชาชนอยู่ไหน / โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.), 2556 . 144 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [IND HD 2013 635870] (1),

ห้องสมุด:
ตามรอยพระบาท พัฒนาชาติด้วย "น้ำ" /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2558 . 157 หน้า : , เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. | หนังสือครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 113 ปี วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD1741.ท9 ช42 2558] (2), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HD1741.ท9 ช42 2558] (1),

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในครัวเรือนหรือชุมชน /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2555 . 154 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD1698.ท9 .ภ74 2555] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ.   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2525 . 50 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [IND HD 1982 670279] (1),

ห้องสมุด:
รวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2531 . 126 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [ENGIN TD 1988 670355] (1),

ห้องสมุด:
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและประเมินผลดัชนีชี้วัดเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำในประเทศไทย / โดย สุเพชร จิรขจรกุล, การพิมพ์: [ปทุมธานี] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 11, 169 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [GEOG G 2013 636131] (3),

ห้องสมุด:
ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้ำและเขตการปกครองของประเทศไทย /   การพิมพ์: [กรุงเทพ] : กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 . 161 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [GB992.ท9 ร63 2554] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [GB992.ท9 ร63 2554] (1),

ห้องสมุด:
สถานการณ์น้ำปี 2555 และผลกระทบจากเกณฑ์การปล่อยน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เทียบกับปี 2554 และการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำหลักภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) : , รายงานวิชาการ / โดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 . 95 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [IND HD 2013 665199] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455