ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ : ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของชาวพุทธ / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ; บรรณาธิการ กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ป44 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ศ7 ป44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ศ7 ป44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ศ7 ป44 (1).

ห้องสมุด:
จริยธรรมธุรกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดประโยชน์นิยม กับแนวคิดพระพุทธศาสนา = [Business ethics : a comparative study between utilitarianism and Buddhist concepts] / คำพอง งามภักดิ์.

by พระมหาคำพอง งามภักดิ์, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5387 .พ433 (1).

ห้องสมุด:
พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ = Buddhist virtues in socio-economic development / บรรณาธิการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส.

by พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2515-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2554 [2011]Other title: Buddhist virtues in socio-economic development.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 พ636 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 พ636 2554 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 พ434 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ศ7 พ434 (1).

ห้องสมุด:
เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร? ; และ, อิสรชนคือคนที่ไม่ยุบไม่พอง / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). และ, ชีวิตกับธัมมะ / นัฏกร อาชะวะบูล.

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | นัฏกร อาชะวะบูล, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 พ3823 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดในการนำเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ / วัชระ งามจิตรเจริญ.

by วัชระ งามจิตรเจริญ, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | กวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายพุทธทาสศึกษา คณะอำนวยการจัดงาน 100 ปี พุทธทาสภิกขุ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3657 2550 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3657 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ก55 พ3657 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551 [2008]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ว57 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ศ7 ว57 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ศ7 ว57 2551 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ศ7 ว57 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
phut sētthasāt : wiwatthanākān thritsadī læ kānprayuk kap sētthasāt sākhā tāng tāng / พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับ เศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ / อภิชัย พันธเสน เขียน.

ʻAphichai Phanthasēn. by อภิชัย พันธเสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : ʻAmarin, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558 [2015]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ / โดย ภารดี มหาขันธ์.

by ภารดี มหาขันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : โครงการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ภ653พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของโลก / [มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] ; กองบรรณาธิการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ... [และคนอื่น ๆ].

by พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2515- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 พ363 2552 (1).

ห้องสมุด:
Ngānwičhai thunniyom kap phutthasātsanā / งานวิจัยทุนนิยมกับพุทธศาสนา / โดย ปรีชา ช้างขวัญยืน.

Preecha Chāngquanyư̄n, by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publication: [ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: Thunniyom kap phutthasātsanā Other title: ทุนนิยมกับพุทธศาสนา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ป437 2558 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 674982 (1).

ห้องสมุด:
การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์ / พิพัฒน์ ยอดพฤติการ.

by พิพัฒน์ ยอดพฤติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550Other title: Use of the process of construction of indicators in comparing sufficiency economy and Buddhist economics.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ศ7 พ636 (1).

ห้องสมุด:
วิถีพุทธ / สมณะโพธิรักษ์.

by พระโพธิรักษ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 พ37 (1).

ห้องสมุด:
Phō̜ : laktham hǣng khwām phō̜phīang / พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง / พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย.

Somdet Phrayānnasangwǭn (Čharœ̄n), by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย. ชมรมศิษย์กรรมฐาน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Phraphutsātsanā khō̜ng Thammasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (13)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 661300 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ว26 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ศ7 ว26 2558 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: REL BQ 2015 661300 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ว26 2558 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ว26 2558 (1).

ห้องสมุด:
พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ / รวบรวมเรียบเรียงโดย แก้ว ชิดตะขบ.

by แก้ว ชิดตะขบ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ก85 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ศ7 ก85 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā thī yangyư̄n nǣo phut kap sētthakit sīkhīeo / การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / บทสัมภาษณ์ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ; การบรรยายธรรมะโดย อมรา มลิลา ; ผู้เขียน คุณหญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย.

Suthāwan Sathīanthai. Lady. ʻAmarā Malilā, Phra Mahā Wutthichai Wachiramētī, by สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ท่านผู้หญิง | อมรา มลิลา, 2478- | พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2012 663857 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ส72 2555 (1).

ห้องสมุด:
Ying hai ying suk / ยิ่งให้ยิ่งสุข / ณัชร สยามวาลา และ วรประภา นาควัชระ เขียน.

Nat Sayāmwālā. Wō̜rapraphā Nākwatchara. by ณัชร สยามวาลา | วรประภา นาควัชระ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ศ7 ณ624 2561 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ = Buddhism & economics / วินัย อัศว์ศิวะกุล.

by วินัย อัศว์ศิวะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯราชวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว65239พ46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544