ผลการค้นหาของคุณมี 23 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การบังคับชำระหนี้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : , ศึกษากรณีการบังคับเอากับทายาทของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต / โดย นันทริดา เฉลิมไทย, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 10, 142 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 639402] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 639402] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 639402] (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 558 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2840 .ช65 2558] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 656166] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2840 .ช65 2558] (8),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 512 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2840 .ช65 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2840 .ช65 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2840 .ช65 2560] (8),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : , พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / โดย ไพจิตร ปุญญพันธุ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 . ก-ฌ, 378 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 652421] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 652421] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 652421] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / โดย เพ็ง เพ็งนิติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2553 . 30, 601 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2840 .พ72 2553] (3),

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / โดย เพ็ง เพ็งนิติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2558 . 444 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 649687] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 649687] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 649687] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / โดย ชูชาติ อัศวโรจน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 . 476 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2012 601315] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2840 .ช72 2555] (2),

ห้องสมุด:
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556) /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2556 . 368 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2013 643878] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2013 643878] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 643878] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 . 122 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 657152] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2014 657152] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 657152] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / โดย สมชาย ว่องไวเมธี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2558 . ก-ข, 184 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 667531] (1),

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : , สรุปความรู้เตรียมตัวสอบ / โดย พจน์ กู้มานะชัย. | สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย. | สุพจน์ กู้มานะชัย. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 232 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT834 .พ23 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT834 .พ23 2560] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 576 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 . 192, 576 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ / โดย ธนานันท์ รอดสังวาลย์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 13, 166 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2840 .ธ36 2559] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2840 .ธ36 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / โดย กิตติรักษ์ ทัพใหญ่, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 15, 179 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655614] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655614] (1),

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายอันเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ : , ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายฝรั่งเศสกับกฎหมายไทย / โดย ชูกิตติ์ ชูกิตติวิบูลย์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 10, 149 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2840 .ช714 2559] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ / โดย อรรถพร จันทร์สุวรรณ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 10, 159, [15] แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655561] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655561] (1),

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : , ฉบับอ้างอิง / โดย อานนท์ มาเม้า, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 81 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2840 .อ62 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2840 .อ62 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2840 .อ62 2561] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายปกครอง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 . 267 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455