Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 rư̄ang nā rū phūbō̜riphōk sư̄ witthayu - thōrathat / 100 เรื่องน่ารู้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ / [สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์]

Samnak Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Kračhāisīang læ Thōrathat. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติ่ม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HE8689.9.ท9 ก13 2559] (1).

Open Library:
การกำกับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย = Broadcasting content regulation : international experiences to Thai perspective (BCRIT) / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ; คณะทำงาน ดรุณี หิรัญรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] .

Darunī Hiranrak. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ดรุณี หิรัญรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Broadcasting content regulation : international experiences to Thai perspective (BCRIT).Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TRAN HE 2012 632603] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2012 632603] (1). Checked out (1).

Open Library:
การกำหนดเกณฑ์การวัดอำนาจตลาดและความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / โดย รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์.

Ramida Jarintippitak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Sahawitthayākān, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) Other title: Measuring market power and content diversity in digital television era : recommendations for Thailand's competition regulations.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 660389] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 660389] (1).

Open Library:
Kānchai khrư̄angmư̄ sư̄sān phư̄a kānprachāsamphan (kānprachāsamphan phān sư̄ kračhāi phāp læ sīang ʻinthœ̄net læ sư̄ kitčhakam phisēt ) / การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายภาพและเสียง อินเทอร์เน็ต และสื่อกิจกรรมพิเศษ) / สมิทธิ์ บุญชุติมา.

Smith Boonchutima. by สมิทธิ์ บุญชุติมา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat 21 Senčhūrī, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2561 [2018]Other title: Utilization of media for public relations.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HD59.6.ท9 ส466 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD59.6.ท9 ส466 2561] (2).

Open Library:
Kānsưksā wičhai pramœ̄n prasitthiphāp læ phonsamrit khō̜ng kānprakō̜p kitčhakān kračhāisīang læ kitčhakān thōrathat pračham pī 2558 = The research on evaluation of efficiency and achievement of broadcasing and television operation in Thailand yearly 2015 : rāingān chabap sombūn / การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558 = The research on evaluation of efficiency and achievement of broadcasing and television operation in Thailand yearly 2015 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ พรรษา รอดอาตม์ ; นักวิจัยประจำโครงการ ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, ชำนาญ งามมณีอุดม.

Pansa Raod-art, Waiyawut Wutthiʻatthasān, Chamnān Ngāmmanīʻudom. Sathāban Wičhai læ hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by พรรษา รอดอาตม์, 2518- | ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, 2516- | ชำนาญ งามมณีอุดม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2558] [2015]Other title: Research on evaluation of efficiency and achievement of broadcasing and television operation in Thailand yearly 2015.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HE8689.9.ท9 พ44 2558] (1).

Open Library:
Khūmư̄ krō̜k bǣp khwāmprasong thotlō̜ng prakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang : tām prakāt Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt rư̄ang lakkēn kānʻanuyāt thotlō̜ng prakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang. Lem thī 1 / คู่มือกรอกแบบความประสงค์ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง. เล่มที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2012 643424] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānkrō̜k bǣp khamkhō̜ thotlō̜ng prakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang : tām (rāng) prakāt Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. rư̄ang lakkēn kānʻanuyāt thotlō̜ng prakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang. Lem thī 2 / คู่มือการกรอกแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง. เล่มที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2012 643426] (1).

Open Library:
Khrōngkān wičhai kānpramœ̄n prasitthiphāp læ phon samrit khō̜ng kānprakō̜p kitčhakān kračhāisīang læ : sanyā lēk thī Phō̜yō̜. (Pō̜)(Chō̜sō̜.) 80/2557 long wan thī 6 Mithunāyon 2557 : sanœ̄ Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōra Khamanākhom Hǣng Chāt / โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : สัญญาเลขที่ พย. (ป)(ชส.) 80/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 : เสนอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ โกวิทย์ พวงงาม ; นักวิจัยประจำโครงการ พรรษา รอดอาตม์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sathāban Wičhai læ Haikham Prưksā Hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōra Khamanākhom Hǣng Chāt. by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TRAN HE 2014 648256] (1).

Open Library:
Thitthāng sư̄ witthayu-thōrathat Thai : khūmư̄ tittām phǣn mǣbot witthayu-thōrathat Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. / ทิศทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทย : คู่มือติดตามแผนแม่บทวิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. / คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ; คณะทำงาน กอกนก กิจบาลจ่าย ... [และคนอื่น ๆ].

Kō̜kanok Kitbānčhāi. Khana ʻAnu Kammakān Tittām Phǣn Mǣbot Kitčhakān Kačhāisīang læ Kitčhakān Thōrathat. by กอกนก กิจบาลจ่าย | คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557] [2014]Other title: Khūmư̄ tittām phǣn mǣbot witthayu-thōrathat Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. thitthāng sư̄ witthayu-thōrathat Thai Other title: คู่มือติดตามแผนแม่บทวิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. ทิศทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทย.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TRAN HE 2014 647426] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647426] (2).

Open Library:
Phonngān wichākān dān kitčhakān thōrakhamanākhom : theknōlōyī kāo klai pai kap khrōngkhāi yuk nā (NGN) / ผลงานวิชาการด้านกิจการโทรคมนาคม : เทคโนโลยีก้าวไกลไปกับโครงข่ายยุคหน้า (NGN) / กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Klumngān Khapkhlư̄an Phārakit Phisēt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klumngān, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TK 2014 667578] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 1/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 1/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Tharēt Punnasrī. Nathī Sukonnarat. Sētthaphong Malisuwan. Phīraphong Mānakit. Suthiphon Thaveechaiyagarn. Prasœ̄t Sīnphipat. Chœ̄tchai Khannaphā. Kamon Sīsangčhan. Thawatchai Čhittaphānan. Suphinyā Klāngnarong, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Sukit Khamasunthō̜n, Phō̜n. ʻŌ̜. Čhitsathā Sīprasœ̄tsuk. Thanaphan Rāičharœ̄n. Thotsaphō̜n Kētʻadisō̜n. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ธเรศ ปุณศรี | นที ศุกลรัตน์ | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุทธิพล ทวีชัยการ | ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ | เชิดชัย ขันธ์นะภา | กมล ศรีแสงจันทร์ | ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ | สุภิญญา กลางณรงค์, 2516- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | สุกิจ ขมะสุนทร, พล.อ | จิตสถา ศรีประเสริฐสุข | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | ทศพร เกตุอดิศร | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 2/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 2/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Sētthaphō̜n Khūsīphithak, Thanā Thummānon. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Kīattisak Sīphimānwat. Phairōt Waiwānitchakit. Sākō̜nrat Nakprāt. Phō̜npraphā Wongsanit. Khanin Nitiwong. Natthasut ʻĀčhārawong. Sučhidā Phūnmāksathit. Chīwin Santhi. ʻUsā Rōtnakarin. Nongyao Mư̄angdī. ʻAnchalī Čhœ̄trangsī. Khakkhanāng Čhāmarik. Phatcharasut Sutčharittānon. Songphon Sangūančhit. ʻAt Chonlawō̜n. Titinan Pewnil, Phaladā Wongchaiyā. Čhuthāmāt ʻĪamsasī. Natthachāt Phūangsutrak. Yotsaphon Khwansangā. ʻŌ̜rawī Bunnāk. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Nisamanee Sombatruang | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | ธนา ทุมมานนท์ | ปรีชา กอเจริญ | เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | พรประภา วงษ์สนิท | คณิน นิติวงศ์ | ณัฐสุต อาจารวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | ชีวิน สันธิ | อุษา โรจน์นครินทร์ | นงเยาว์ เมืองดี | อัญชลี เจิดรังษี | คัคนางค์ จามะริก | พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ | ทรงพล สงวนจิตร | อรรจน์ ชลวร | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | ภลดา วงศ์ไชยา | ณัฎฐชาติ พวงสุดรัก | ยศพล ขวัญสง่า | อรวี บุนนาค | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี, 2526-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. pračham pī 2559 = NBTC annual review 2016 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2559 = NBTC annual review 2016 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ; กองบรรณาธิการ พากเพียร สุนทรสิต ... [และคนอื่น ๆ].

Thākō̜n Tanthasit. Pakpien Soontornsit. Nathee Sukonrat. Natchayā Thawīwitchākhrīya. Sētthaphong Malisuwan. Wasanā Kǣophanưkrangsī, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Thanaphan Rāicharoen. Phongsathorn Sētthīthō̜n. Ratthaphon Saruttirattanawō̜rakun. Rojjalak Chuckpaiwong. Thirapiroon Thongkamwitoon. Songphon Sangūančhit. Phairōt Waiwānitchakit. Thanyaphō̜n Paothō̜ng. Cheewin Santhi, Khanin Nitiwong. Sučhidā Phūnmāksathit. Phimchanok Sangkaew. Thanaphong Sangkaew. Čhirāwat Chǣmchaiyaphō̜n, Trī Bunčhư̄a. Kētsarin Klatkum. Adisorn Leelasuntitham. Samitthi Dārākō̜n Na ʻAyutthayā. Supaporn Kiattisin. Prathomphong Bamrœ̄p. Orasri Srirasa. Usā Wachiraphō̜nphan. Warut Wō̜ngrōtnānan. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Phet Nanthiwattanā. Tœ̄mphong Sīthēt. Wannarī Wongtrairat. Piya Kowintthawīwat. Khathā Čhāruwongrangsī. Narit Sœ̄mprungsuk. Sākō̜nrat Nakprāt. Khakkhanāng Čhāmarik. Phō̜nnarong Phongklāng. Chư̄nsumon Bunnāk. Wannī ʻApdunhānī. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Chatchai Kongaut | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | พากเพียร สุนทรสิต | นที ศุกลรัตน์ | ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ, 2526- | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | วาสนา แก้วผนึกรังษี, 2522- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | พงศธร เศรษฐีธร | รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล | โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ | ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์ | ทรงพล สงวนจิตร | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | ธันยพร เปาทอง | ชีวิน สันธิ, 2529- | คณิน นิติวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | พิมพ์ชนก สังข์แก้ว | ธนพงศ์ สังข์แก้ว | จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, 2516- | ตรี บุญเจือ | เกศรินทร์ กลัดกุ่ม | อดิศร ลีลาสันติธรรม | สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | สุภาภรณ์ เกียรติสิน | ปฐมพงษ์ บำเริบ | อรศรี ศรีระษา | อุษา วชิรพรพันธ์ | วรุฒม์ ว่องโรจนานันท์ | ปรีชา กอเจริญ | เพชร นันทิวัฒนา | เติมพงษ์ ศรีเทศ | วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ | ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ | คทา จารุวงศ์รังสี | นริศ เสริมปรุงสุข | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | คัคนางค์ จามะริก | พรณรงค์ พงษ์กลาง | ชื่นสุมล บุนนาค | วันนี อับดุลฮานี | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: NBTC annual review 2016.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HE7240.55 .ก27 2559] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)