ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล / โดย เจริญ ศรีศศลักษณ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555 . 298 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HF5549.5.ร8 จ74 2555] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรกำกับ / โดย บุศพรรณ ชาตบุษป์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 9, 98 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [MGNT HD 2015 664878] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [MGNT HD 2015 664878] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 7, 106 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD58.7 .พ65 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD58.7 .พ65 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD58.7 .พ65 2556] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455