ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ : , [รายงานการวิจัย] / โดย อนันต์ ลิขิตประเสริฐ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 . xviii, 242 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2012 623542] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JQ 2012 623542] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JQ 2012 623542] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : , จังหวัดบุรีรัมย์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 . ก-ร, 204 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JQ 2015 663242] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1749.ก53บ7 ก64 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2015 663242] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JQ 2015 663242] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JQ 2015 663242] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยประเมินผลเรื่องพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและ การบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : , ศึกษาจากกรณีการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดบุรีรัมย์ 28 สิงหาคม 2526 / โดย จรูญ สุภาพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2527 . 379 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1749.ก53 บ67] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1749.ก53 บ67] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455