ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครต่อการวางแผนครอบครัว , (The attitudes of university lecturers in Bangkok towards family planning propramme). โดย ศรีทับทิม พานิชพันธ์, | ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิททยาลัยธรรมศาสตร์, 2517 . 149 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HQ766 .ศ4] (1),

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 7, 106 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD58.7 .พ65 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD58.7 .พ65 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD58.7 .พ65 2556] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455