ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).

by สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554?] [2011?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1223.7 .ม634 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1223.7 .ม634 2554 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา [วีดิทัศน์] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการผลิต.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2547?]Availability: Available for reference (8)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก457 (3), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ก457 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก457 (3). :

คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 [2003]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ธ437 2546 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Z675.ม5 ธ437 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z675.ม5 ธ437 2546 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [อุบลราชธานี] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.อ841 อ7345 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา.

by มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 บ74 2545 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 / จัดทำโดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ค65 2552 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ / พลตรี กวี ประเคนรี.

by กวี ประเคนรี, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก5135ก64 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา / โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ก656 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB2349 .ก656 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2349 .ก656 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา / ผู้จัดทำ มยุรี สิงห์ไข่มุกข์ ... [และคนอื่นๆ].

by มยุรี สิงห์ไข่มุกข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค7643 (2).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ.

by อมรวิชช์ นาครทรรพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .อ435 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2349 .อ435 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2349 .อ435 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

by มหาวิทยาลัยแม่โจ้. กองห้องสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : กอง, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ม82 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 [2002]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ธ437 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Z675.ม5 ธ437 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z675.ม5 ธ437 2545 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2548-กันยายน 2550.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สุราษฎร์ธานี] : มหาวิทยาลัย, [2548?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ส71 ส74 (1).

ห้องสมุด:
เท่าทันคุณภาพ / บรรยายโดย พรทิพย์ กาญจนนิยต.

by พรทิพย์ กาญจนนิยต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .พ43 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2544-2548) / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ; นฤมล บุลนิม ... [และคนอื่น ๆ] คณะทำงาน.

by นฤมล บุลนิม, 2497- | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1223.7 .ร6256 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1223.7 .ร6256 2550 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2540?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ม643ค74 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา / สมาคมสหกิจศึกษาไทย.

by สมาคมสหกิจศึกษาไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครราชสีมา : สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.65.ท9 ม64 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB2331.65.ท9 ม64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2331.65.ท9 ม64 (2).

ห้องสมุด:
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้องและมีความสุข / จำรัส นองมาก.

by จำรัส นองมาก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3060.87.ท9 จ646 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB3060.87.ท9 จ646 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB3060.87.ท9 จ646 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544