Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Incoterms 2010 : khō̜toklong kānsongmō̜p sinkhā rawāng prathēt WXW. FCA. CPT. CIP. DAT. DAP. DDP. FAS. FOB. CFR. CIF / Incoterms 2010 : ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ WXW. FCA. CPT. CIP. DAT. DAP. DDP. FAS. FOB. CFR. CIF / ฐาปนา บุญหล้า, นงลักษณฺ์ นิมิตรภูวดล.

Thāpanā Bunlā Nonglak Nimitphuwadon. by ฐาปนา บุญหล้า | นงลักษณฺ์ นิมิตรภูวดล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mūnnithi Sathāban Lōčhittik hǣng ʻĒchīa, 2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย, 2558?] [2015?]Other title: Khō̜toklong kānsongmō̜p sinkhā rawāng prathēt Other title: ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānkhā chāidǣn rawāng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo-Thai khō̜. sō̜. 2007-2013 = Border trade between Laos PDR-Thailand 2007-2013 / การค้าชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย ค.ศ. 2007-2013 = Border trade between Laos PDR-Thailand 2007-2013 / สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย.

Sučhittrā Ritsakunchai, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย, 2523- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2557] [2014]Other title: Border trade between Laos PDR-Thailand 2007-2013.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF3800.55.ฮ7ล6 ส72 2557] (1).

Open Library:
Kānkhā rawāng prathēt kap khwāmplō̜tphai dān ʻāhān / การค้าระหว่างประเทศกับความปลอดภัยด้านอาหาร / บรรณาธิการ วรัญญา ภัทรสุข.

Waranyā Patarasuk. by วรัญญา ภัทรสุข | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Nayōbāi Sāthārana phư̄a Khwāmplō̜tphai dān ʻĀhān læ Sētthakit Kānkhā thī Yangyư̄n Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2549 [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HECON TX 2006 647334] (1).

Open Library:
Kānkhā rawāng prathēt thāng bok dān Tawanʻō̜k / การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก / [จิตติชัย รุจนกนกนาฏ หัวหน้าโครงการ ; กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย].

Čhittichai Rutčhanakanoknāt. Kō̜nkaran Chīwatrakunphong. International Institute for Trade and Development. by จิตติชัย รุจนกนกนาฏ | กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: COMM HF 2014 638638] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 638638] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: COMM HF 2014 638638] (1).

Open Library:
Kānkhā surā nai lōk rai phromdǣn / การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน / คณะผู้เขียน ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นพพล วิทย์วรพงศ์.

Chatsumon Phrưtthiphinyō. Nopphon Witwō̜raphong. Sūn Wičhai Panhā Surā. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ | นพพล วิทย์วรพงศ์ | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Sūn Wičhai Panhā Surā, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2015 658446] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 658446] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānčhatkān nam khao læ song ʻō̜k / การจัดการนำเข้าและส่งออก / ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา.

Chaichana Tīrasukittimā. by ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 646767] (1). Checked out (3).

Open Library:
Kānphatthanā kānkhā rawāng prathēt phư̄a khapkhlư̄an prathēt kamlang phatthanā sū paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n / การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / คณะนักวิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย หัวหน้าโครงการ ; สุธรรม อยู่ในธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Suphat Suphachalasai. Sutham Yūnaitham. International Institute for Trade and Development. by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1418.3.ท9 ศ74 2561] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1418.3.ท9 ศ74 2561] (1).

Open Library:
Kānphatthanā kānkhā rawāng prathēt phư̄a khapkhlư̄an prathēt kamlang phatthanā sū paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n (Sustainable Development Goals: SDGs) : kō̜ranī sưksā Klum Prathēt ʻAnu Phūmiphāk Lum Mǣnam Khōng (Greater Mekong Subregion: GMS) / การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) / คณะนักวิจัย พิริยะ ผลพิรุฬห์ หัวหน้าโครงการ ; ศาสตรา สุดสวาสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Phiriya Phonphirun. Sāttrā Sutsawāt. International Institute for Trade and Development. by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Other title: Kānphatthanā kānkhā rawāng prathēt phư̄a khapkhlư̄an prathēt kamlang phatthanā sū paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n : kō̜ranī sưksā Klum Prathēt GMS : Klum Prathēt ʻAnu Phūmiphāk Lum Mǣnam Khōng (Greater Mekong Subregion: GMS) Other title: การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษากลุ่มประเทศ GMS : กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1379 .พ646 2561] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1379 .พ646 2561] (1).

Open Library:
Kānrīanrū withī damnœ̄n thurakit namkhao - songʻō̜k khrop wongčhō̜n / การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร / สุเมษ เลิศจริยพร

Sumēt Lœ̄tčhariyaphō̜n. by สุเมษ เลิศจริยพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrūammư̄ thāng sētthakit rawāng prathēt / ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / สุรชัย จันทร์จรัส.

Surachai Čhančharat, Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. by สุรชัย จันทร์จรัส, 2514- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜nkǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn, 2554 [2011] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kānkhā thī pentham / ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม / วิฑูรย์ ปัญญากุล.

Withūn Panyākun. Mūnnithi Sāiyai Phǣndin. by วิฑูรย์ ปัญญากุล | มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāiyai Phǣndin, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1379 .ว637 2560] (1).

Open Library:
Khrōngkān phatthanā khwāmrūammư̄ dān ʻutsāhakam kap prathēt phư̄anbān (yutthasāt kānphatthanā khwāmrūammư̄ dān ʻutsāhakam kap prathēt Čhīn rāi monthon raya thī 1) : rāingān chabap sombūn / โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิคคอนซัลแตนส์ จำกัด.

Bō̜risat Sōsiʻō-ʻēkkhōnōmik Khō̜nsantǣn. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by บริษัทโซซิโอ-เอคโคโนมิคคอนซัลแตนท์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 650424] (1).

Open Library:
Khrōngkān phatthanā khwāmrūammư̄ dān ʻutsāhakam kap prathēt phư̄anbān (yutthasāt kānphatthanā khwāmrūammư̄ dān ʻutsāhakam kap prathēt Čhīn rāi monthon raya thī 1) = [Project on the Development of Industrial Cooperation with Neighboring Countries (Strategies on the Development of Industrial Cooperation with China at the Provincial Level: Phase One)] : bot sarup phūbǭrihān (Executive summary) / โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) = [Project on the Development of Industrial Cooperation with Neighboring Countries (Strategies on the Development of Industrial Cooperation with China at the Provincial Level: Phase One)] : บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) / บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิคคอนซัลแตนส์ จำกัด.

Bō̜risat Sōsiʻō-ʻēkkhōnōmik Khō̜nsantǣn. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by บริษัทโซซิโอ-เอคโคโนมิคคอนซัลแตนท์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2557] [2014]Other title: Project on the Development of Industrial Cooperation with Neighboring Countries (Strategies on the Development of Industrial Cooperation with China at the Provincial Level: Phase One).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 650492] (1).

Open Library:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 5) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 6) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā prathēt Thai. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1594.55 .ค946 2558] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā kānpœ̄t sērī khō̜ng prathēt khūkhā khūkhǣng læ phonkrathop tō̜ Thai / โครงการศึกษาการเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย / โดย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย).

Bō̜risat Blōlikœ̄ ʻǣ Khō̜mphānī (Prathēt Thai) Thailand. Krom Čhēčhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2559 [2016]Other title: การเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1713 .ค94 2559 ล. 1] (5).

Open Library:
จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO : รายงาน USTR ปี 2549 / สุนทร ตันมันทอง.

by สุนทร ตันมันทอง | โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1604 .ส73 2551] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF1604 .ส73 2551] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1604 .ส73 2551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1604 .ส73 2551] (1).

Open Library:
Chut khrư̄angmư̄ : khūmư̄ kānnamkhao-songʻō̜k ʻō̜nlai / ชุดเครื่องมือ : คู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ / พรชุลี อาชวอำรุง.

Phō̜nchulī ʻĀchawaʻamrung. Khrōngkān Yokradap Khīt Khwāmsāmāt nai Kānpen Sūnklāng khō̜ng Thurakit Samunphrai khō̜ng Klum Čhangwat Phāk Nư̄a Tō̜n Lāng. by พรชุลี อาชวอำรุง | โครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Bō̜risat Thī. ʻĒt. Phrinting 2002 Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : บริษัท ที. เอส. พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด, 2561 [2018]Other title: Khūmư̄ kānnamkhao-songʻō̜k ʻō̜nlai Other title: คู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF3800.55 .พ42 2561] (1).

Open Library:
ถ่านหินอินโดนีเซีย : โครงสร้างตลาด-อำนาจในการควบคุมตลาดถ่านหินระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และผลกระทบต่อผู้นำเข้าภายในประเทศไทย / โดย รัตนา ใจเย็น.

Ratthana Chaiyen. Thammasat University. Faculty of Law. Thammasat University. Faculty of Economics. by รัตนา ใจเย็น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Market structure and market power of Indonesia in the international coal market; the consistency of Indonesia's coal regulations and the principle under ASEAN trade in goods agreement (ATIGA) and its impact on Thailand's importer.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TN809.อ64 ร633 2559] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)