Your search returned 78 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kō̜ranī sưksā kānlot khō̜čhamkat thāng ngœ̄n thun dūai bansatphibān : Bō̜risat Di ʻĒrāwan Krup Čhamkat (Mahāchon) / กรณีศึกษา การลดข้อจำกัดทางเงินทุนด้วยบรรษัทภิบาล : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / โดย มธุสร ปองมงคล.

Mathusorn Pongmongkol, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by มธุสร ปองมงคล, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Corporate governance as a machanism to mitigate financial constraints : case study of the Erawan Group.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 632479] (1).

Open Library:
กลุ่มทุน-ธุรกิจครอบครัวไทยก่อนและหลังวิกฤต 2540 = Business groups and family business in Thailand before and after the 1997 crisis / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์.

by เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2549Other title: Business groups and family business in Thailand before and after the 1997 crisis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD62.25 .น73] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD62.25 .น73] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD62.25 .น73] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD62.25 .น73] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HD62.25 .น73] (2). Checked out (3).

Open Library:
Kānkamkap dūlǣ kitčhakān saphāp khlō̜ng læ phontō̜pthǣn laksap : kō̜ranī bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / การกำกับดูแลกิจการ สภาพคล่อง และผลตอบแทนหลักทรัพย์ : กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย พัชราวดี จุ้ยชุม.

Patcharawadee Chuichum. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พัชราวดี จุ้ยชุม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Corporate governance, liquidity and stock returns : evidence from the Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: IND HD 2013 631194] (1).

Open Library:
การกำกับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนสถาบันและผลตอบแทนจากนักลงทุนสถาบันที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย จิภัสสร บุญรอด.

Jipassorn Boonrod, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by จิภัสสร บุญรอด, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Effect of corporate governance on institutional investors' decision and impact of institutional ownership on firm value of companies listed in the Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2741 .จ64 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2741 .จ64 2559] (1).

Open Library:
การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสื่อประสม / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, สุภาวดี อร่ามวิทย์, ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร.

by ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ | สุภาวดี อร่ามวิทย์ | ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE8390.55.ฮ6 ป465] (1). Checked out (1).

Open Library:
การกำกับดูแลกิจการส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความระมัดระวังแบบไม่มีเงื่อนไขและการตกแต่งกำไรอย่างไร / โดย ภาวินี ภัทรทวีสุข.

Pawinee Phattharathawisuk, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ภาวินี ภัทรทวีสุข, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: How corporate governance affects the relation between unconditional conservatism and real earning management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2741 .ภ6564 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2741 .ภ6564 2559] (1).

Open Library:
Kānkamkap dūlǣ ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มาโนช นามเดช.

Mānōt Nāmdēt. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by มาโนช นามเดช | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 ม639 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ม639 2559] (1). Checked out (2).

Open Library:
การกำหนดเกณฑ์การวัดอำนาจตลาดและความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / โดย รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์.

Ramida Jarintippitak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Sahawitthayākān, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) Other title: Measuring market power and content diversity in digital television era : recommendations for Thailand's competition regulations.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 660389] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 660389] (1).

Open Library:
Kānkhǣngkhan nai talāt phalittaphan læ bō̜rikān sāmāt kamkap dūlǣ phū bō̜rikān dai rư̄ mai : kō̜ranī sưksā nai prathēt Thai / การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์และบริการสามารถกำกับดูแลผู้บริการได้หรือไม่ : กรณีศึกษาในประเทศไทย / โดย อารีย์ อัญชลีสหกร.

Aree Anchaleesahakorn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by อารีย์ อัญชลีสหกร, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Does product market competition discipline managers? : evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: MGNT HD 2014 632435] (1).

Open Library:
การถือหุ้นใหญ่โดยครอบครัวส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่? : กรณีประเทศไทย / โดย อภิวุฒิ งามจิตประพัฒน์.

Apivuth Ngamchitprapat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by อภิวุฒิ งามจิตประพัฒน์, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Does family ownership effect corporate social responsibility and corporate governance? : evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: MGNT HD 2015 653841] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān ngān phāk rat kap kānsāng thammāphibān / การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล / ปธาน สุวรรณมงคล.

Pathān Suwannamongkhon. Sathāban Phra Pokklao. by ปธาน สุวรรณมงคล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JF 2015 648559] (1).

Open Library:
Kānphatthanā thī yưt phư̄nthī pen lak = Area-based development approach / การพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก = Area-based development approach / ผู้เขียน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาธิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; บรรณาธิการ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ และ ถวิลวดี บุรีกุล ; จัดทำรูปเล่ม พิพัฒน์ มากกำเหนิด.

ʻAphinan Sư̄thānuwong. Thawinwadī Burīkun. Phipat Mākkamnœ̄t. Saphā Khapkhlư̄an Kanpatirūp Prathēt. Khana Kammāthikān Khapkhlư̄an Kanpatirū Prathēt Dānkānbō̜rihān Rātchakān Phǣndin. Khana ʻAnukammāthikān Khapkhlư̄an Kanpatirū Thammāthibān Prasitthiphāp læ Kānphatthanā Bukkhalākō̜n Phākrat. Sathāban Phrapokklao. by อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ | ถวิลวดี บุรีกุล | พิพัฒน์ มากกำเหนิด | สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน | คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาธิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Other title: Area-based development approach.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2017 682737] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 682737] (1).

Open Library:
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng konkai kānkamkap dūlǣ kitčhakān kap kāntoktǣng kamrai : lakthān chœ̄ng pračhak čhāk prathēt Thai / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับการตกแต่งกำไร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย / โดย เตชทัต คุณากูรหรรษา.

Techathat Kunakulhansa, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by เตชทัต คุณากูรหรรษา, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Relationship between corporate governance mechanism and earnings management : empirical evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 643699] (1).

Open Library:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการรับความเสี่ยงของธนาคาร กรณีศึกษาประเทศไทย / โดย กฤษณี นำศิริกุล.

Krisnee Namsirikul, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by กฤษณี นำศิริกุล, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Corporate governance and bank risk-taking: the case of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2741 .ก453 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2741 .ก453 2559] (1).

Open Library:
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng khunnalaksana khō̜ng khana kammakān kap tūa watphon kāndamnœ̄n ngān khō̜ng thurakit prakanphai : lakthān chœ̄ng pračhak čhāk prathēt Thai / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการกับตัววัดผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย / โดย ณัฐธิตา ตันติกำธน.

Natthita Tantigamthon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ณัฐธิตา ตันติกำธน, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Association of board characteristics and firm performance of insurance industry : empirical evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: IND HD 2014 633607] (1).

Open Library:
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng khunnalaksana khō̜ng khana kammakān tām lakkān kamkap dūlǣ kitčhakān kap tonthun khō̜ng ngœ̄nthun khō̜ng bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai = [The association between corporate governance mechanisms relate to board of directors' characteristics and cost of capital : empirical evidence from Thailand] / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = [The association between corporate governance mechanisms relate to board of directors' characteristics and cost of capital : empirical evidence from Thailand] / โดย พรภัทร์ ลิมปะพันธุ์.

Phonphut Limpabandh, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พรภัทร์ ลิมปะพันธุ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Association between corporate governance mechanisms relate to board of directors' characteristics and cost of capital : empirical evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2745 .พ44 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2745 .พ44 2556] (1).

Open Library:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หน่วยการให้บริการสินเชื่อเครดิตภูมิภาค ถนนเพชรเกษม นครชัยศรี ธนาคารกสิกรไทย / โดย อนุศิตา เหลืองมาตรฐาน.

Anusita Luangmattrathan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. Sākhā Wicha Kānbō̜rihān Čhatkān Sāthārana Samrap Nakbō̜rihān. by อนุศิตา เหลืองมาตรฐาน, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wicha Kānbō̜rihān Čhatkān Sāthārana Samrap Nakbō̜rihān Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Factor having influences on the applying of good governance by credit officers : the study cases from Kasikornbank public provincial brances in Phetkasem and Nakornchaisri area.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: FIN HG 2015 658719] (1).

Open Library:
การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี = [The development of indicator for measuring good governance] : รายงานการวิจัย / โดย สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JQ 2002 418244] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1746.ฮ1 ก588] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ1 ก588] (1). Checked out (1).

Open Library:
การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมส่วนเกินและผู้บริหาร / โดย ภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์.

Bhumbhan Siritantiwat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Collusion between controlling shareholders and managers.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 653861] (1).

Open Library:
การสำรวจระดับวุฒิภาวะในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร / โดย จรัญยา ธงนิมิตร์์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by จรัญยา ธงนิมิตร์, 2529- | Jarunya Thongnimitr, 1986- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Service of the maturity levels of it governance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: MGNT HD 2015 652548] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)