Your search returned 197 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
656 māttrā samkhan Pō̜.Phō̜.Phō̜. tō̜ng rū = 656 Important sections of Thailand civil and commercial code / 656 มาตราสำคัญ ป.พ.พ. ต้องรู้ = 656 Important sections of Thailand civil and commercial code / [ผู้จัดทำ พนิตรา นาสมยนต์, สุพัตตรา ตีชา].

Thailand. Phanitrā Nāsomyon. Suphattrā Tīchā by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พนิตรา นาสมยนต์ | สุพัตตรา ตีชา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Rōngphim Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahā Sārakhrām, 2558 [2015] Publisher: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558 [2015]Other title: Hokrō̜ihāsiphok māttrā samkhan Pō̜.Phō̜.Phō̜. tō̜ng rū Other title: Rūam māttrā samkhan pramūan phǣng læ phānit Other title: 656 Important sections of Thailand civil and commercial code | หกร้อยห้าสิบหกมาตราสำคัญ ป.พ.พ. ต้องรู้ | รวมมาตราสำคัญประมวลแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 656267] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 656267] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656267] (3).

Open Library:
9 rư̄ang kotmāi phǣng klai tūa / 9 เรื่องกฎหมายแพ่งใกล้ตัว / อรพรรณ พนัสพัฒนา

ʻŌ̜raphan Phanatphatthanā. by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Kao rư̄ang kotmāi phǣng klai tūa. Other title: เก้าเรื่องกฎหมายแพ่งใกล้ตัว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT500 .อ48 2555] (2).

Open Library:
The Big story 'ān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan. Phāk 1 , Kotmāi phǣng læ phānit kotmāi phǣng læ phānit bap 1 - bap 6 kotmāi supsin thāng panyā kotmāi kānkhā rawāng prathēt / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- บรรพ 6 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2555?] [2012?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555?] [2012?]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit kotmāi phǣng læ phānit bap 1 - bap 6 kotmāi supsin thāng panyā kotmāi kānkhā rawāng prathēt Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- บรรพ 6 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 636208] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 636208] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 636208] (2).

Open Library:
Infographic krabūankān bangkhap khadī phǣng / Infographic กระบวนการบังคับคดีแพ่ง / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา.

Krit Ritthitham. Narisarā Thummā. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ก45 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ก45 2561] (2). Checked out (3).

Open Library:
Kotmāi kīeokap phū nam chumchon = The law for community leader. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = The law for community leader. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2551 [2008] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Other title: Law for community leader.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2008 634339] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2008 634339] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap phū nam chumchon = The law for community leader. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = The law for community leader. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2551 [2008] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Other title: Law for community leader.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2008 634343] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2008 634343] (2).

Open Library:
Kotmāi thī ʻāčhān fāi pokkhrō̜ng khūan rū / กฎหมายที่อาจารย์ฝ่ายปกครองควรรู้ / นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์.

Nō̜rasēt Čhīamčhirōt. by นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim ʻŌdīan Satō, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 632847] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng : lak thūapai = Civil law : general principles / กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.

Ratthasit Khurusuwan, by รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Civil law : general principles.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ร635 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ร635 2560] (4).

Open Library:
Kotmāi phǣng : lak thūapai = Civil law : general principles / กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Kankanyā Čhaikānwongsakun. by กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Civil law : general principles.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT120 .ก627 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT120 .ก627 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT120 .ก627 2560] (3). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 634838] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 634838] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634848] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634848] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660185] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660185] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660186] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660186] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng phānit læ thīdin samrap nak pokkhrō̜ng thō̜ngthī = Civil law commercial law and land law. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-8 / กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน สำหรับนักปกครองท้องที่ = Civil law commercial law and land law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Civil law commercial law and land law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634450] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634450] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng phānit læ thīdin samrap nak pokkhrō̜ng thō̜ngthī = Civil law commercial law and land law. [Lō̜. 2], Nūai thī 9-15 / กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน สำหรับนักปกครองท้องที่ = Civil law commercial law and land law. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Civil law commercial law and land law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634452] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634452] (2).

Open Library:
Kraphī phǣng læ phānit / กระพี้แพ่งและพาณิชย์ / รุจิรา ภัทรกรัณฑ์.

Ručhirā Phattharakaran. by รุจิรา ภัทรกรัณฑ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mīdī, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มีดี, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānnam kotmāi ʻēkkachon mā chai bangkhap kap khō̜ phiphāt thāng pokkhrō̜ng / การนำกฎหมายเอกชนมาใช้บังคับกับข้อพิพาททางปกครอง / โดย อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Apirach Khansen, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อภิราชย์ ขันธ์เสน, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน. Other title: Application of private law in administrative disputes.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 636222] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kamnot ʻāyukhwām nai khadī phǣng = [Prescription] / กำหนดอายุความในคดีแพ่ง = [Prescription] / [รวบรวม] โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Nitibannakān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014]Other title: Prescription.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 640731] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 640731] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 640731] (3).

Open Library:
Kret kotmāi phǣng læ phānit = A miscellany of civil and commercial law : (prapprung mai phāk pī kānsưksā 2557). Lem 1, Nitikam sanyā nī lamœ̄t / เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = A miscellany of civil and commercial law : (ปรับปรุงใหม่ ภาค ปีการศึกษา 2557). เล่ม 1, นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : čhatčhamnāi dōi Bandit ʻAksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of civil and commercial law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637003] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637003] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637003] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)