Your search returned 75 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
72 pī prachāthipatai Thai / 72 ปี ประชาธิปไตยไทย / สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ วิภาดา เอี่ยมคง.

Wipada ʻĪamkhong. Sathāban Phra Pokklao. Mahāwitthayālai Narēsūan. by วิภาดา เอี่ยมคง | สถาบันพระปกเกล้า | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547 [2004]Other title: Čhetsipsō̜ng pī prachāthipatai Thai Other title: เจ็ดสิบสองปี ประชาธิปไตยไทย.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2004 636073] (1).

Open Library:
Civic education phalang yaowachon phalang phonlamư̄ang : kānčhatkān sưksā phư̄a sāng khwāmpen phonlamư̄ang / Civic education พลังเยาวชน พลังพลเมือง : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / [ผู้รับผิดชอบโครงการ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ; ผู้เขียนและเรียบเรียง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ... [และคนอื่น ๆ]].

Chalœ̄mchai Phanlœ̄t. Parinyā Thēwānarưmitkun. Thailand. Samnak Wichākān læ Māttrathān Kānsưksā. by เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wichākān læ Māttrathān Kānsưksā, Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā Khanphư̄nthān, Krasūang Sưksāthikān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 [2014]Other title: Civic education.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: EDUC LC 2014 645875] (1). Checked out (1).

Open Library:
Democracy, constitution and human rights : rūam botkhwām wichākān nai wāra 70 pī Wō̜rawit Kanitthasēn / Democracy, constitution and human rights : รวมบทความวิชาการในวาระ 70 ปี วรวิทย์ กนิษฐะเสน / Ingwer Ebsen, Dirk Ehlers, Henning Glaser, editor.

Warawit Kanithasen, Ebsen, Ingwer. Ehlers, Dirk. Glaser, Henning. German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance. by วรวิทย์ กนิษฐะเสน, 2490- | เอบเซน, อิงเวอร์ | เอเลอร์ส, ดิค | กลาแซร์, เฮนนิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG), Thammasat University, 2561 [2018]Other title: Rūam botkhwām wichākān nai wāra 70 pī Wō̜rawit Kanitthasēn Other title: Democracy, constitution and human rights : Festschrift in honour of Warawit Kanithasen | รวมบทความวิชาการในวาระ 70 ปี วรวิทย์ กนิษฐะเสน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก15 ด65 2561] (1). Checked out (3).

Open Library:
"Klum Salātan" klāng krasǣ prachāthipatai bēngbān : khabūankān naksưksā Malāyū Pātānī Phō̜.Sō̜. 2515-2520 / "กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ. 2515-2520 / ผู้เขียน อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

ʻĀrīphen ʻUttarasin. by อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : 14 Phaplikhēchan, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660732] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānkračhāi ʻamnāt læ prachāthipatai nai prathēt Thai / การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย.

Wuthisān Tanchai. Sathāban Phrapokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kanpatirūp sathāban læ krabūankān phư̄a sœ̄msāng prachāthipatai thō̜ngthin nai prathēt Thai / การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย และ เอกวีร์ มีสุข.

Wutthisān Tanchai. ʻĒkkawī Mīsuk. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by วุฒิสาร ตันไชย | เอกวีร์ มีสุข | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ว736 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก15 ว736 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānphatthanā prachāthipatai radap mūbān : phāp sathō̜n kānphatthanā prachāthipatai khō̜ng Thai / การพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน : ภาพสะท้อนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย / ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ, สุชีลา ตันชัยนันท์.

Yongyut Phưngwongyāt. Suchīlā Tanchainan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Bandit ʻĀsāsamak. by ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ | สุชีลา ตันชัยนันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bandit ʻĀsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt, 2541 [1998] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1998 699831] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng nai rabō̜p prachāthipatai khō̜ng Thai / การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.

Nō̜ranit Sētthabut, by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JQ1745 .น43 2555] (1).

Open Library:
kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang = Civicness and self-government : sū sahatsawat mai / การเมืองของพลเมือง = Civicness and self-government : สู่สหัสวรรษใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkānčhatphim Khopfai, 2543 [2000]. Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543 [2000]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2000 642944] (2).

Open Library:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2013 643289] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .อ73 2550] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang pen rư̄ang khō̜ng rao / การเมืองเป็นเรื่องของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เขียน.

Anake Laothammathat by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mitimai, [2543] [2000] Publisher: นนทบุรี : มิติใหม่, [2543] [2000]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2000 645391] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang phāk prachāchon nai rabō̜p prachāthippatai Thai / การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียน.

Seksun Prasertkun. by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ส73 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745 .ส73 2553] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānmư̄ang watthanatham Thai : wādūai khw̄amsongčham, wāthakam, ʻamnāt / การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วย ความทรงจำ วาทกรรม อำนาจ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati, by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (3). In transit (1).

Open Library:
Kānsưksā phư̄a khwāmpen phonlamư̄ang (civic education) : kǣ panhā kānmư̄ang Thai dōi sāng prachāthipatai thī "khon" / การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (civic education) : แก้ปัญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ "คน" / โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Parinyā Thēwānarưmitkun. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. Kānprachum thāng Wichākān Radap Chāt Wādūai ngān Yutitham khrang thī 8 læ Kānprachum Nitisāt hǣng Chāt khrang thī 7 Nonthaburī) by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | สำนักงานกิจการยุติธรรม | การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2553 : นนทบุรี).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Yuttitham, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม, [2553] [2010]Other title: Kānsưksā phư̄a kānsāng phonlamư̄ang læ kitčhakam prachāthipatai nai rōngrīan Other title: การศึกษาเพื่อการสร้างพลเมืองและกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 680616] (1).

Open Library:
Kānsưksā phư̄a sāng phonlamư̄ang / การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง / โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

Thipphāphō̜n Tantisunthō̜n. Sathāban Nayōbāisưksā. by ทิพย์พาพร ตันติสุนทร | สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Nayōbāisưksā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2554 [2011]Other title: Civic education for Thai society..Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānsưksā phư̄a sāng phonlamư̄ang = Civic education for Thai society / การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง = Civic education for Thai society / โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

Thipphāphō̜n Tantisunthō̜n. Sathāban Nayōbāisưksā. Mūnlanithi Khō̜nrāt ʻādēnāo. by ทิพย์พาพร ตันติสุนทร | สถาบันนโยบายศึกษา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Nayōbāisưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2556 [2013]Other title: Civic education for Thai society.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: LC1091 .ท63 2556] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānsưksā phư̄a sāng phonlamư̄ang = Civic education / การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง = Civic education / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Parinyā Thēwānarưmitkun. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Civic education.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LC1091 .ป462 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LC1091 .ป462 2559] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LC1091 .ป462 2559] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LC1091 .ป462 2559] (1). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)