Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi mahāchon = Public law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายมหาชน = Public law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Sukhothai Thammathirat Open University. School of Law. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: Public law.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3150 .ส6 2559 ล.1] (1).

Open Library:
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Public law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายมหาชน = Public law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: Public law.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3150 .ส6 2559 ล. 2] (1).

Open Library:
Kānpatibatnāthī khō̜ng ʻongkō̜nphākrat tām laknititham phāitai ratthathammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai phutthasakkarāt 2550 / rāingān kānsưksā wičhai / การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา หัวหน้าคณะผู้วิจัย.

Suraphon Srīwitthayā. Thailand. Sān Ratthathammanūn by สุรพล ศรีวิทยา | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2558 [ 2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ส68323 2558] (1). Checked out (3).

Open Library:
Kānplīanplǣng kǣkhai ratthammanūn / การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ / อัครเมศวร์ ทองนวล.

Akkharamet Thongnuan, National Assembly Library (Thailand) by อัครเมศวร์ ทองนวล, 2497- | ห้องสมุดรัฐสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ngsamut Ratthasaphā Sūn Bō̜rikān ʻĒkkasān læ Khonkhwā Samnakngān Lēkhāthikān Ratthasaphā, 2530 [1987] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2530 [1987]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: 182/30] (1).

Open Library:
Kānʻō̜ksīang prachāmati rāng ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2559 : rư̄ang thūapai kīeokap prachāmati kānʻō̜ksīang prachāmati rāng ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2559 tūayāng kō̜ranī khadī lư̄aktang / การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 : เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประชามติ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ตัวอย่างกรณีคดีเลือกตั้ง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2505 .ส73 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2505 .ส73 2559] (2).

Open Library:
Khō̜mūn sathiti kānʻō̜ksīang prachāmati Phō̜.Sō̜. 2559 / ข้อมูลสถิติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 / คณะผู้จัดทำ จรุงวิทย์ ภุมมา ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Čharungwit Phummā. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by จรุงวิทย์ ภุมมา, 2501- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง., 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JF497.ท9 ข543 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF497.ท9 ข543 2559] (2).

Open Library:
Khwāmčhing wikrit prachāthippatai : 27 praden thī sangkhom Thai tǭngkān khamtǭp / ความจริง วิกฤตประชาธิปไตย : 27 ประเด็นที่สังคมไทยต้องการคำตอบ / จาตุรนต์ ฉายแสง.

Čhāturon Chāisǣng, by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Sathāban Sưksā Kānphatthanā Prachāthippatai, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 จ637 2552] (1).

Open Library:
Khwām nai čhai khō̜ng Khana Kammakān Rāng Ratthammanūn 2560 / ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะอนุประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n. Khana Kammakān Rāng Ratthammanūn. Khana ʻAnukammakān Prachāsamphan læ Samrūat Khwāmkhithen khō̜ng Prachāchon. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kānphim Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ค453 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ค453 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ค453 2561] (2). Checked out (1).

Open Library:
Tha song pen romchat ratthasaphā / ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

by คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ธ173 2550] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2007 665511] (1).

Open Library:
Thammanūn Kānpokkhrō̜ng Rātchaʻānāčhak Phutthasakkarāt 2520. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520.

Thailand. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Ratthasaphā. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2520) | สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Samnakngān Lēkhāthikān Ratthasaphā, 2520 [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2520 [1997]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1977 670197] (1).

Open Library:
Botsonthanā lāk mum tāng mō̜ng ratthammanūn 2560 / บทสนทนาหลากมุม ต่างมอง รัฐธรรมนูญ 2560 / บรรณาธิการ ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ.

Vannapar Tirasangka. Thammasat University. Sanya Dharmasakti Institue for Democracy. Center for Democracy and Citizenship. by วรรณภา ติระสังขะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : [Sūn Prachāthipatai læ Phonlamư̄ang Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt], 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : [ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2050 .บ353 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2050 .บ353 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2050 .บ353 2561] (2).

Open Library:
Bư̄angnā bư̄anglang kānrāng ratthammanūn chabap prachāmati / เบื้องหน้าเบื้องหลังการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Nō̜ranit Sētthabut, by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mister Kopy, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Mister Kopy, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2070 .น43 2550] (1).

Open Library:
Patirūp kānmư̄ang rabop lư̄aktang læ kānkhaosū ʻamnāt rat : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งและการเข้าสู่อำนาจรัฐ : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / [บรรณาธิการ] พลเดช ปิ่นประทีป.

Phondēt Pinprathīp, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 675350] (1).

Open Library:
Patirūp kānmư̄ang rabop lư̄aktang læ kānkhaosū ʻamnāt rat : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งและการเข้าสู่อำนาจรัฐ : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง คณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ ; บรรณาธิการ พลเดช ปิ่นประทีป.

Khō̜nutsan Supphawatwō̜rakhun. Phondēt Pinprathīp, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai. Mūnnithi Sayām Kammāčhon. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by คณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ | พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย | มูลนิธิสยามกัมมาจล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 675399] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 675399] (1).

Open Library:
Pramūan Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai. lem 1, Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap / ประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 1, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Other title: Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633371] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2064 2557 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633371] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633371] (2).

Open Library:
Pramūan Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai. lem 2, Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2519-2550 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap / ประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 2, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519-2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Other title: Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2519-2550 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519-2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633377] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2064 2557 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633377] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633377] (2).

Open Library:
Prīdī bannānusō̜n 2559 : nangsư̄ thīralư̄k nai wāra 116 pī chātakān Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Prīdī Banomyong 11 Phrưtsaphākhom 2559 / ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2559 : หนังสือที่ระลึกในวาระ 116 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2559 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Mūnnithi Prīdī Banomyong. by กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มูลนิธิปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k nai wāra 116 pī chātakān Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Prīdī Banomyong 11 Phrưtsaphākhom 2559 Other title: หนังสือที่ระลึกในวาระ 116 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2559.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป46 ป482 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป46 ป482 2559] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ป46 ป482 2559] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 666749] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2016 666749] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.ป46 ป482 2559] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 666749] (1).

Open Library:
Panhā bānmư̄ang / ปัญหาบ้านเมือง / โดย คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ.

Khana Kammakān ʻItsara Wādūai Kānsongsœ̄m Lak Nititham hǣng Chāt. by คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2015 657911] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657911] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)