Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānsưksā phonkrathop nai kānpatibat tām māttrathān kānkhūapkhum khunnaphāp chabap thī 1 (TSQC1) tō̜ samnakngān sō̜p banchī phāinai prathēt (Local firms) læ phū sō̜p banchī thī patibat ngān dōi ʻitsara nai prathēt Thai / การศึกษาผลกระทบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ต่อสำนักงานสอบบัญชีภายในประเทศ (Local firms) และผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานโดยอิสระในประเทศไทย / โดย วชิราภรณ์ หิรัณย์รักษ์.

Wachiraporn Hiranrag, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by วชิราภรณ์ หิรัณย์รักษ์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Study on impact of Thai Standard on Quality Control (TSQC1) implementation among local audit firms and freelance auditors in Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2014 633684] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 633684] (1).

Open Library:
การสอบบัญชีร่วม : ผลกระทบในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญการบัญชีไทย / โดย ดวงกมล จิรวิทยวิไล.

Duangkamon Jirawittayawilai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ดวงกมล จิรวิทยวิไล, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Joint audit : the impact on the views of accounting experts in Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2015 655263] (1).

Open Library:
Khwāmsamphan rawāng kānbō̜rihān khwāmsīang tām krō̜p COSO ERM kap prasitthiphāp khō̜ng kānčhattham banchī khō̜ng samnakngān banchī nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO ERM กับประสิทธิภาพของการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร = [Relationship between enterprise risk management framwork (COSO ERM) and effectiveness of accontant at accounting office in Bangkok] / โดย มณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์.

Maneerat Sirisawat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by มณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Relationship between enterprise risk management framwork (COSO ERM) and effectiveness of accontant at accounting office in Bangkok.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2014 631293] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 631293] (1). Checked out (1).

Open Library:
Patčhai kamnot kānlư̄ak chai bō̜rikān sō̜p banchī khō̜ng samnakngān sō̜p banchī BIG 4 : kō̜ranī sưksā bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / ปัจจัยกำหนดการเลือกใช้บริการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี BIG 4 : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย วลัญช์พร ศิลาฤทธิพันธ์.

Valanporn Silarittiphan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by วลัญช์พร ศิลาฤทธิพันธ์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Dominant factor determines the selection of auditing services from BIG 4 audit firm : case study of company's listed on the Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2013 633220] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2013 633220] (1).

Open Library:
Patčhai thī song phon tō̜ kānlư̄ak chai bō̜rikān sō̜p banchī čhāk samnakngān sō̜p banchī / ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี / โดย พรพิมล วิทยศิลป์.

Phō̜nphimon Witthayasin, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พรพิมล วิทยศิลป์, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)