ผลการค้นหาของคุณมี 12 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : , การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / โดย ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 . ก-ฒ, 258 หน้า : , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล. 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .ผ524 2561] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 . 347 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .ก635 2559] (2), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = , Health assessment : a holistic approach / โดย นงณภัทร รุ่งเนย. การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2560 . 207 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [WB200 .น23 2560] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .น23 2560] (4),

ห้องสมุด:
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = , Health assessment : a holistic approach / โดย นงณภัทร รุ่งเนย. การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 . 207 หน้า : , แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม -- การซักประวัติ -- การตรวจร่างกาย -- การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ -- การเขียนบันทึกรายงานการประเมินสุขภาพ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .น23 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /   การพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 . 440 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [MED WB 2013 630485] (1),

ห้องสมุด:
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /   การพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 . 442 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Shelving Cart [MED WB 2014 645780] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WB 2014 645780] (4),

ห้องสมุด:
คู่มือตรวจโรคด้วยตนเองเบื้องต้น = , [Self-diagnosis and treatment guide book] : รู้ทันท่วงที ก่อนที่จะสายเกินแก้! /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2556 . 336 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WB 2013 634615] (2),

ห้องสมุด:
เช็คระยะสุขภาพ ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย /   การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557 . 54 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WA 2014 659842] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MED WA 2014 659842] (1),

ห้องสมุด:
ทักษะทางคลินิก = , Clinical skills / โดย จินตนา ศิรินาวิน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2555 . xiv, 415 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง) 2549. | มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [MED WB 2012 637888] (3), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WB 2012 637888] (3),

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดตรวจสุขภาพ (health check-up package)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย ศศิวรา ศิริมงคลขจร, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 10, 107 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [COMM HF 2014 644497] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMM HF 2014 644497] (1),

ห้องสมุด:
หลักการซักประวัติทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ / โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 . 108 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB200 .ว649 2561] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายบรรจง ชลวิจารณ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2510.   การพิมพ์: พระนคร : ร.พ. ชวนพิมพ์, 2510 . 22, 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455