Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kāndūlǣ phūpūai chukchœ̄n thāng kumānwētchasāt / การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / สุชาดา ศรีทิพยวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] กองบรรณาธิการ.

Suchādā Sīthipphayawan. Phanthiphā Chatchātrī. Naritsarā Surathānnon. Phairōt Chōtwitthayathārākō̜n. Witthawat Laʻō̜khun. ʻAngkhanī Chanakun. Siriwan Wanānukūn. Suchīrā Chatphrœ̄tphrāi. Thaninī Sahakitrungrưang . Kanyā Suphapītiphō̜n. Wō̜rasak Chōtlœ̄sak. Wichit Suphō̜nsinchai. Thawatchai Dīkhačhō̜ndēt. Phō̜nphimon Rīanthāwō̜n. Phō̜nchai Kingwatthanakun. Suphānan Laohasurayōthin. Kō̜ramit Supphaphiphat. Dārin Sō̜sōtthikun. Wō̜ranut Čhongsīsawat. Phalitthiyā Sinthusēk. Thanyawī Phūthanakit. Chitsanu Phančharœ̄n. ʻŌ̜raphā Suthīrōttrakūn. Chansudā Phongphanphūphakdī. Thœ̄tphong Temphāk. Kritsanachai Chomthō. Monthidā Wīrawikrom. Thāyāt Dīsutčhit. Sāthidā Phūnmāksathit. Sumālī Hantrakūn. Suchādā Sīthipphayawan. Čhitlatdā Dīrōtčhanawong. Khēmchāt Phongsānon. Ručhiphat Samrānsamrūatkit. Lalidā Kō̜ngkīatkun. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by สุชาดา ศรีทิพยวรรณ | พรรณทิพา ฉัตรชาตรี | นริศรา สุรทานต์นนท์ | ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร | วิทวัส ลออคุณ | อังคนีย์ ชะนะกุล | ศิริวรรณ วนานุกูล | สุชีรา ฉัตรเพริดพราย | ธนินี สหกิจรุ่งเรือง | กัญญา ศุภปีติพร | วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ | วิชิต สุพรศิลป์ชัย | ธวัชชัย ดีขจรเดช | พรพิมล เรียนถาวร | พรชัย กิ่งวัฒนกุล | สุภานัน เลาหสุรโยธิน | กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ | ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | วรนุช จงศรีสวัสดิ์ | พลิตถิยา สินธุเสก | ธันยวีร์ ภูธนกิจ | ชิษณุ พันธุ์เจริญ | อรภา สุธีโรจน์ตระกูล | ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี | เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ | กฤษณชัย ชมโท | มณฑิดา วีรวิกรม | ทายาท ดีสุดจิต | สาธิดา พูนมากสถิตย์ | สุมาลี ฮั่นตระกูล | สุชาดา ศรีทิพยวรรณ | จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ | เขมชาติ พงศานนท์ | รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ | ลลิดา ก้องเกียรติกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WS 2015 651463] (3). Checked out (2).

Open Library:
Kānfưk patibat wēthatthakān kūchīp khan sūng = Course workshop for advance resuscitative procedures / การฝึกปฏิบัติเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง = Course workshop for advance resuscitative procedures / editor พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์, สุธาพร ล้ำเลิศกุล.

Phanwilai Tangkunphānit. Suthāphō̜n Lamlœ̄tkun. Witthayālai Phǣt Chukchœ̄n hǣng Prathēt Thai. by พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ | สุธาพร ล้ำเลิศกุล | วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Phǣt Chukchœ̄n hǣng Prathēt Thai (Wō̜Chō̜Thō̜.), 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.), 2560 [2017]Other title: Course workshop for advance resuscitative procedures | Essential procedure for emergency resuscitation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB105 .ก65 2560] (6).

Open Library:
Phāwa chukchœ̄n thāng sūtinarīwētchakam = Obstetric & gynecologic emergencies / ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม = Obstetric & gynecologic emergencies / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ บรรณาธิการ.

Fư̄angladā Thō̜ngprasœ̄t. Praphāphō̜n Sūprasœ̄t. Kasēmsī Sīsuphandit. ʻUsanī Sǣnmī. ʻUbon Sǣngʻanan. Thawiwan Phanthasī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phǣtthayasāt. Khrōngkān Tamrā. by เฟื่องลดา ทองประเสริฐ | ประภาพร สู่ประเสริฐ | เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ | อุษณีย์ แสนหมี่ | อุบล แสงอนันต์ | ทวิวัน พันธศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khrōngkān Tamrā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publisher: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Other title: Obstetric & gynecologic emergencies.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2014 637440] (1).

Open Library:
Phāwa chukchœ̄n nai phūsūngwai = Geriatric emergency / ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatric emergency / จิราภรณ์ ศรีอ่อน, รพีพร โรจน์แสงเรือง, ชายวุฒิ สววิบูลย์, [บรรณาธิการ].

Jiraporn Sīʻō̜n. Raphīphō̜n Rōtsǣngrư̄ang. Chāiwut Sawawibūn. Phūdit Būaprasœ̄t. ʻĀrak Wibūnphonprasœ̄t. Kittiphat Watthanaphāhu. ʻAdisak Nithimēthāchōk. Watchara Phetrattānon. Čhunlanī Sangkētchon. Rưthathirak ʻŌthō̜ng. Phanʻō̜n Chalœ̄mdamrichai. Nitwan Kœ̄tčharœ̄n. Phisān Tēchakasēm. Yingrat Tantirangsī. Chayut Wonglœ̄twitsawakō̜n. Sirichai Čhiwačhindā. ʻAlitsā Wanitkunbō̜dī. Konwit Trō̜ngtrakūn. Thiti Kœ̄tʻarunsuksī. Ratchanīwan Khwančharœ̄n. ʻAphitdā Suthēpwānon. Suphā Nirantarāi. Prasit Wutthisutthimēthāwī. Woravit Wanitkunbō̜dī. Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt. Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān. Khrōngkān Tamrā Wachiraphayābān. by จิราภรณ์ ศรีอ่อน | รพีพร โรจน์แสงเรือง | ชายวุฒิ สววิบูลย์ | ภูดิศ บัวประเสริฐ | อารักษ์ วิบูลผลประเสริฐ | กิตติภัต วัฒนพาหุ | อดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค | วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ | จุฬณี สังเกตชน | ฤทธิรักษ์ โอทอง | พรรณอร เฉลิมดำริชัย | นิจวรรณ เกิดเจริญ | พิสาส์น เตชะเกษม | ยิ่งรัตน์ ตันติรังสี | ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร | ศิริชัย จิวจินดา | อลิสสรา วณิชกุลบดี | กลวิชย์ ตรองตระกูล | ธิติ เกิดอรุณสุขศรี | รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ | อภิษฎา สุเทพวานนท์ | สุภา นิรันตราย | ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี | วรวิทย์ วณิชกุลบดี | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. โครงการตำราวชิรพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Wichākān Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 [2018]Other title: Geriatric emergency.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT100 .ภ656 2561] (3). Checked out (1).

Open Library:
Wētchasāt khēt mư̄ang 4.0 = Urban medicine 4.0 / เวชศาสตร์เขตเมือง 4.0 = Urban medicine 4.0 / บรรณาธิการ สาธิต คูระทอง ... [และคนอื่นๆ].

Sāthit Khūrathō̜ng. by สาธิต คูระทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2560 [2017]Other title: Urban medicine 4.0 .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA380 .ว725 2560] (1).

Open Library:
ʻĀkānwitthayā læ kānčhamnǣk phāwa thāng wētchasāt chukchœ̄n = An approach to clinical problems in emergency medicine / อาการวิทยาและการจำแนกภาวะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = An approach to clinical problems in emergency medicine / บรรณาธิการ วินชนะ ศรีวิไลทนต์.

Winchana Sīwilaithon. Kamphon ʻAmnūaiphatthanaphon. Čhitladā Limčhindāphō̜n. Niphon Ditkamphon. Yaowaphā Siripakān. ʻInthanon ʻImsuwan. ʻIttabut Thatsanathēp. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n. by วินชนะ ศรีวิไลทนต์ | กัมพล อำนวยพัฒนพล | จิตรลดา ลิ้มจินดาพร | นิพนธ์ ดิศกัมพล | เยาวพา ศิริปการ | อินทนน์ อิ่มสุวรรณ | อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: An approach to clinical problems in emergency medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB105 .อ578 2561] (3). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)