Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
30 ปี โครงการพระราชดำริใน ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) / สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; บรรณาธิการ สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล.

by สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล, 2492- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา. สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: สงขลา : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: สามสิบปี โครงการพระราชดำริใน ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก155 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2010 575321] (1).

Open Library:
NGO čhao : kānsathāpanā phrarātchaʻamnāt nam (Pō̜.Sō̜. 1951-2003) = The royal NGO : the making of royal hegemony (B.E.2494-2546) / NGO เจ้า : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ (พ.ศ. 2494-2546) = The royal NGO : the making of royal hegemony (B.E.2494-2546) / ชนิดา ชิตบัณฑิตย์.

Chanida Chitbundid, by ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2520-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2549? [2006?]] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549? [2006?]]Other title: Royal NGO : the making of royal hegemony (B.E.2494-2546).Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ = The Rayally-Initiated Projects : the making of royal hegemony (B.E. 2494-2546) / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์.

by ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2520-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ช36] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.3.ภ7 ช36] (1). Checked out (1).

Open Library:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = [The Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony] / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์.

by ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2520-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550Other title: Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ช362] (1). Checked out (2).

Open Library:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = [The Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony] / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์.

by ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ช362 2554] (1).

Open Library:
ทรงสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพตลอด 60 ปีแห่งการครองราชย์ ทุกก้าวย่างพระบาทเพื่อสุขประชาราษฎร์ไทย / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

by กรมการจัดหางาน. กองวิชาการและแผนงาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ท416 2549] (1).

Open Library:
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phūmiphon 'Adunlayadēt kap ngān phatthanā / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับงานพัฒนา / [คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ].

Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (Thailand) Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2530] [1987] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2530] [1987]Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 1987 658937] (1).

Open Library:
Rāingān sư̄pnư̄ang kānsammanā wichākān (Proceedings) nư̄ang nai ʻōkāt kān sathāpanā Khana Sangkhomsongkhro̜sāt khrop rō̜p 63 pī Mahāwitthayālai Thammasāt : Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt kap ngān sangkhomsongkhro̜ / รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์ / จัดทำโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก ... [และคนอื่นๆ].

Kānsammanā wichākān nư̄ang nai ʻōkāt kānsathāpanā Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt khrop rō̜p 63 pī. Mahāwitthayālai Thammasāt) Narưmon Nirāthō̜n, Sukhuma Aroonjit, Nūanprāng ʻArunčhit. Madee Limsakul, Kittiphat Nonthapatthamadun. Natchā čhantha. Natthaphat Sarōbon. Thanyāphʻō̜n Čhantharawēt. Čhiraphan Narưpattara. Chānon Kōmonmān, Chōttiwēt ʻUnglīang. Punyawaj Traijutakarn. Patcha Jeungklinchan. Prīyānut Chōkthanawanit, Chānnarong Wongwichai. Chaiyaporn Ukosachan, Kornrawee Kaewmanee. Wanwiphā Sīwong. Prinda Tāsī. Kanchit saenubol. Ujsara Prasertsin, Pinyapan Piasai. Patthaphō̜n Tukchūsǣng. Thammasat University. Faculty of Social Administration. by การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี (2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | นฤมล นิราทร, 2500- | สุขุมา อรุณจิต, 2523- | นวลปราง อรุณจิต | มาดี ลิ่มสกุล, 2522- | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ | ณัชชา จันทา | ณัฎฐพัชร สโรบล | ธัญญาภรณ์ จันทรเวช | จิรพรรณ นฤภัทร | ชานนท์ โกมลมาลย์, 2526- | โชติเวชญ์ อึ้งเลี้ยง | ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ | พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ | ปรียานุช โชคธนวณิชย์, 2523- | ชาญณรงค์ วงค์วิชัย | ชัยพร อุโฆษจันทร์, 2530- | กรรวี แก้วมณี | วรรณวิภา ศรีวงศ์ | ปรินดา ตาสี | ครรชิต แสนอุบล | อัจศรา ประเสริฐสิน, 2523- | ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย | ปัฐพร ตุกชูแสง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt kap ngān sangkhomsongkhro̜ Other title: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV395.8 .ก6452 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV395.8 .ก6452 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Sarup kānsēwanā thāng wichākān sū sangkhom "phāitai rom phrabānmī : sư̄p sān phrarātchapanithān læ nam santisuk sū chumchon" : phāitai chut khrōngkān phœ̄iphrǣ khō̜mūn khwāmrū nangsư̄ chalœ̄m phrakīat "sathāban phramahākasat kap Mutsalim nai phǣndin Thai" nai phư̄nthī Yalā Narāthiwāt Pattānī læ Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ภายใต้ร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน" : ภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร / คณะผู้จัดทำ สุเนตร ชุตินธรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ" : ภายใต้ชุดโครงการเผยเพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ; และ, สรุปการเสวนาทางวิชาการระดับชาติ "ชายแดนใต้กับพรหมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย" : ภายใต้ชุดโครงการ "การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน : การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสู่สังคมไทยและประชาคมอาเซียน" (ปีที่ 3) ในจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ 2).

Sunait Chutintaranond, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Mutsalimsưksā Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Chāo Thai Mutsalim tai rom phrabānmī : sāisamphan hǣng sāinām Other title: Phāitai rom phrabānmī : sư̄p sān phrarātchapanithān læ nam santisuk sū chumchon Other title: Chāidǣn Tai kap phromdǣn khwāmrūmai læ ʻanākhot thī thāthāi Other title: ʻĒkkasān rūam kānsēwanā phāitai chut khrōngkān phœ̄iphrǣ khō̜mūn khwāmrū nangsư̄ chalœ̄m phrakīat ""sathāban phramahākasat kap Mutsalim nai phǣndin Thai" nai phư̄nthī Yalā Narāthiwāt Pattānī læ Krung Thēp Mahā Nakhō̜n ; læ kānsēwanā phāitai chut khrōngkān "kānprakō̜p sāng prawattisāt sām čhangwat chāidǣn Phāk Tai phư̄a kānyū rūam kan yāng yangyư̄n : kānčhatkān khwāmrū yāng pen rabop sū sangkhom Thai læ prachākhom ʻĀsīan" (pī thī 3) nai Čhangwat Pattānī (khrang thī 2) Other title: ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ | ภายใต้ร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน | ชายแดนใต้กับพรหมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย | เอกสารรวมการเสวนาภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ""สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร ; และ การเสวนาภายใต้ชุดโครงการ "การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน : การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสู่สังคมไทยและประชาคมอาเซียน" (ปีที่ 3) ในจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ 2).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ก26 ส47 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก26 ส47 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก26 ส47 2559] (1).

Open Library:
Sadet phrarātchadamnœ̄n pai song yīam Nakō̜n Lampāng. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนครลำปาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Lampāng : Hānghunsūan Čhamkat Lampāng Bannakit Phrinting, 2554 [2011] Publisher: ลำปาง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2011 643785] (1).

Open Library:
หนังสือที่ระลึกพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤษภาคม พ.ศ. 2549 = Commemorative edition on the United Nations Development Programme's Human Development Lifetime Achievement Award to H.M. King Bhumibol Adulyadej, May 2006.

by กรมสารนิเทศ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2549Other title: Commemorative edition on the United Nations Development Programme's Human Development Lifetime Achievement Award to H.M. King Bhumibol Adulyadej, May 2006 | เทิดไท้ ธ ผู้-- รังสฤษฏ์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ห353] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ห353] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.3.ภ7 ห353] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ห353] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ห353] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)