Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
38 pī Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 / 38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Sāmsippǣt pī Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 Other title: สามสิบแปดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1).

Open Library:
39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2014 630019] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก1313 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 630019] (2).

Open Library:
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | อารีย์ สวัสดิ์เรือง | วิสุทธิ์ เลิศไกร | สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ | เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สุดารินทร์ รอดมณี | อารีวรรณ เซ่งตระกูล | ปราโมทย์ จิตต์สกุล | ณัฐพล ขานหมัด | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | พรพรรณ ปะทาเส | อัญชลี มณีสร้อย | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sīsip pī patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก1315 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 645949] (3).

Open Library:
41 pī kānpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam / 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kāndā Sākkayarōt. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam (Sō̜. Pō̜. Kō̜.), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016]Other title: 41 Sō̜. Pō̜. Kō̜. Other title: 41 ส.ป.ก..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2016 662936] (2).

Open Library:
42 pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" / 42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" / กองบรรณาธิการ อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. ʻĀrīwan Sengtrakūn. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam (Sō̜.Pō̜.Kō̜), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560 [2017]Other title: Sīsip sō̜ng pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" Other title: สี่สิบสองปี ส.ป.ก."สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2).

Open Library:
43 Sō̜.Pō̜.Kō̜. "sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n" / 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / คณะทำงาน สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561 [2018]Other title: Sī sip sām Sō̜.Pō̜.Kō̜. Other title: Sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n Other title: สี่สิบสามปี ส.ป.ก. | สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก1331 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon / การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : รายงานผลการติดตามประเมินผล / โดย วนารัตน์ คำกล่อมใจ.

Wanārat Khamklō̜mčhai. Agricultural Land Reform Office. by วนารัตน์ คำกล่อมใจ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon Other title: การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานผลการติดตามและประเมินผล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55 .ว364 2552] (1).

Open Library:
การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน / โกวิทย์ พวงงาม.

by โกวิทย์ พวงงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก95 2548] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khō̜Čhō̜Kō̜. rư̄ bān lai khon plon phǣndin / คจก. รื้อบ้าน ไล่คน ปล้นแผ่นดิน / คณะกรรมการช้าวบ้านแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ภาคอีสาน.

Khanakammakān Chāobān kǣ Panhā Thīdinthamkin Phāk ʻĪsān. Khana Kammakān prasānngā naʻong kō̜n ʻēkkachon phatthanā chonnabot phāk ʻĪsān. Chomrom Sitkao Būrana Chonnabot læ Phư̄an. by คณะกรรมการช้าวบ้านแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ภาคอีสาน | คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน | ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Khō̜nkǣn] : Fāi Khō̜mūn Kō̜Pō̜.ʻŌ̜Phō̜.Chō̜. ʻĪsān, Chomrom Sitkao Būrana Chonnabot læ Phư̄an, 2535 [1992] Publisher: [ขอนแก่น] : ฝ่ายข้อมูล กป.อพช.อีสาน, ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน, 2535 [1992]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1992 640246] (1).

Open Library:
โฉนดชุมชน : จินตภาพที่จับต้องได้ / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.

by พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ | กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD1333.ท9 ฉ933 2556] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ฉ933 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ฉ933 2556] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: IND HD 2013 616001] (1).

Open Library:
Patirūp kānčhatkān thīdin læ sapphayākō̜n : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / ปฏิรูปการจัดการที่ดินและทรัพยากร : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง พรทิพย์ เชื้องาม ; บรรณาธิการ พลเดช ปิ่นประทีป.

Phō̜nthip Chư̄angām. Phondēt Pinprathīp, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai. Thailand. Smnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by พรทิพย์ เชื้องาม | พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 675318] (2).

Open Library:
Phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan 'Ēk nāi phǣt Suchāt Supphasin wan thī 2 Kumphāphan 2519. พระราชทานเพลิงศพ พันเอก นายแพทย์สุชาติ ศุภสินธุ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2519.

Suchāt Supphasin, Phǭ.'Ǭ., Chaiyong Chūchāt, by สุชาติ ศุภสินธุ์, พ.อ, 2465-2517 | ไชยยงค์ ชูชาติ, 2464-2520.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kasēm Kānphim, 2519 [1976] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เกษมการพิมพ์, 2519 [1976]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1976 671026] (1).

Open Library:
Wāra patirūp thī 11 : Patirūp thīdin læ kānčhatkān thīdin / วาระปฏิรูปที่ 11 : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน / คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp thī 11 : Patirūp thīdin læ kānčhatkān thīdin Other title: Patirūp thīdin læ kānčhatkān thīdin Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 11 : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน | ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD1333.ท9 ว64 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ว64 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 658455] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HD1333.ท9 ว64 2558] (1).

Open Library:
Sētthakit thīdin khō̜ng prathēt Thai : parithat sathānaphāp khwāmrū / เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย : ปริทัศน์สถานภาพความรู้ / อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

Apiwat Rattanawarāha. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai Hǣng Chāt. by อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai Hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ63 อ47 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)