Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 630019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 630019] (2). Checked out (1).

Open Library:
Krabūankān phatthanā khrư̄akhāi kasēttrakō̜n nai khēt patirūp thīdin : kō̜ranī khrư̄akhāi Nāng Phim Thōtankham / กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ, อาทิตยา พองพรหม.

Dēchā Wilāwan. 'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by เดชา วิลาวรรณ | อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2014 638753] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 638753] (2).

Open Library:
Kānkhūapkhum læ pō̜ngkan namthūam dūai kānwāng phang kānchai prayōt thīdin = Selected applications of land use planning for flood control and protection / การควบคุมและป้องกันน้ำท่วมด้วยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน = Selected applications of land use planning for flood control and protection / โดย ธงชัย โรจนกนันท์.

Thongchai Roachanakanan. Thailand. Krom Yōthāthikān læ Phangmư̄ang. by ธงชัย โรจนกนันท์ | กรมโยธาธิการและผังเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Yōthāthikān læ Phangmư̄ang Krasūang Mahātthai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2561 [2018]Other title: Selected applications of land use planning for flood control and protection.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: TC530 .ธ226 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TC530 .ธ226 2561] (1).

Open Library:
Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon / การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : รายงานผลการติดตามประเมินผล / โดย วนารัตน์ คำกล่อมใจ.

Wanārat Khamklō̜mčhai. Agricultural Land Reform Office. by วนารัตน์ คำกล่อมใจ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon Other title: การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานผลการติดตามและประเมินผล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55 .ว364 2552] (1).

Open Library:
Kānchai prayōt nai thīdin phư̄a kasēttrakam nai khēt patirūp thīdin yāng mī prasitthiphāp : sưksā kō̜ranī khanāt kānthư̄ khrō̜ng thīdin mai kœ̄n 10 rai tō̜ khrūarư̄an / การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ : ศึกษากรณีขนาดการถือครองที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน / วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์, อาทิตยา พองพรหม.

Wīrachai Nākwibūnwong. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Artidtaya Phō̜ngphrom. by วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | อาทิตยา พองพรหม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam], 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: S471.ท9 ว645 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI S 2011 642756] (2).

Open Library:
Kāntittām pramœ̄nphon kānchai prayōt thīdin læ kānnam nǣokhit tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang pai chai prayōt khō̜ng kasēttrakō̜n nai khēt patirūp thīdin pī Phō̜.Sō̜. 2555 / การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการนำแนวคิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 / โดย ดารณี ชนะชนม์.

Dāranī Chanachon. by ดารณี ชนะชนม์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Chumnum Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 642887] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 642887] (2).

Open Library:
Kānpatibat thī mai pentham kō̜ranī khonphikān mai dai rap sitthi hai khaotham prayōt nai khēt patirūp thīdin / การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT518.6.พ6 ก764 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT518.6.พ6 ก764 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657044] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānwāngphǣn kānchai thīdin khō̜ng sathāban rātchakān nai khēt phư̄nthī Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon : rāingān phon kānwičhai / การวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงานผลการวิจัย / โดย ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Sathāpattayakammasāt . Phāk Wichā Phangmư̄ang. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Samnakngān Khana Kammakān Ssingwǣtlō̜m hǣng Chāt. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. ภาควิชาผังเมือง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā, [2527?] [1984?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, [2527?] [1984?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 1984 669971] (1).

Open Library:
Khō̜ng klāng khō̜ng lūang khō̜ng sāthārana : kānwēnkhư̄n thīdin phư̄a sāthārana prayōt rawāng Khō̜. Sō̜. 1874- Khō̜. Sō̜. 1920 = Khong klang , khong luang , khong satharana : expropriation for public use in Siam from 1874 to 1920 : rāingān wičhai / ของกลาง ของหลวง ของสาธารณะ : การเวนคืนที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ระหว่าง ค.ศ. 1874-ค.ศ. 1920 = Khong klang, khong luang, khong satharana : expropriation for public use in Siam from 1874 to 1920 : รายงานวิจัย / โดย นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

Niphāphō̜n Ratchataphatthanākun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Prawattisāt Pratyā læ Wannakhadī ʻAngkrit. by นิภาพร รัชตพัฒนากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Prawattisāt Pratyā læ Wannakhadī ʻAngkrit Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Khong klang , khong luang , khong satharana : expropriation for public use in Siam from 1874 to 1920 .Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khō̜sanœ̄ kānpatirūp dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m. Khō̜sanœ̄ dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n pāmai læ thīdin / ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน / [ผู้แต่ง] อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ; บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, หัวหน้าโครงการ และ รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์.

ʻItthiphon Sīsaowalak, Banthūn Sētthasirōt. Rattanāphō̜n ʻĀnāprayōt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Sathāban Thammarat Phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m. Khrōngkān Chut Khwāmrū phư̄a Kānbō̜rihān Čhatkān Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m Phư̄a Kanpatirū Prathēt by อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 2494- | บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Chut Khwāmrū phư̄a Kānbō̜rihān Čhatkān Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m Phư̄a Kanpatirū Prathēt, Sathāban Thammarat Phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558 [2015]Other title: Khō̜sanœ̄ dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n pāmai læ thīdin Other title: ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 656658] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 656658] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 656658] (2).

Open Library:
Khēt kasēttrakam hǣng chāt : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā rư̄ang "Nǣo Khwāmkhit nai Kānkamnot Khēt Kasēttrakam hǣng Chāt" / เขตเกษตรกรรมแห่งชาติ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "แนวความคิดในการกำหนดเขตเกษตรกรรมแห่งชาติ" / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānkasēt læ Sahakō̜n. Kānsammanā rư̄ang "Nǣo Khwāmkhit nai Kānkamnot Khēt Kasēttrakam hǣng Chāt" Krung Thēp...) by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ | การสัมมนาเรื่อง "แนวความคิดในการกำหนดเขตเกษตรกรรมแห่งชาติ" (2533 : กรุงเทพฯ) [880-06].

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2533 [1990] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2533 [1990]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 1990 670271] (1).

Open Library:
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน : การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินและการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ : รายงานการศึกษา / ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD1306.ท9 ค94] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1306.ท9 ค94] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD1306.ท9 ค94] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1306.ท9 ค94] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khrōngkān wāngphǣn kānčhatkān singwǣtlō̜m čhāk kānchai prayōt sapphayākō̜n din lūkrang læ hin phu (phāk tawanʻō̜k læ kān sarup rūaprūam thang prathēt) : rāingān chabap sombūn / โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GE320.ท9 ค9544 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENVIR GE 2014 657462] (2).

Open Library:
Khrōngkān wāngphǣn kānčhatkān singwǣtlō̜m čhāk kānchai prayōt sapphayākō̜n din lūkrang læ hin phu (phāk tawanʻō̜k læ kān sarup rūaprūam thang prathēt) : rāingān sarup samrap phūbō̜rihān / โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ) : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GE320.ท9 ค9545 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENVIR GE 2014 657467] (1).

Open Library:
Nǣothāng kān khō̜ ʻanuyāt hai khao tham prayōt nai phư̄nthī pāmai : chabap phū khō̜ ʻanuyāt / แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ : ฉบับผู้ขออนุญาต / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Krom Pāmai. Samnak Kān ʻAnuyāt. by กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2).

Open Library:
Patirūp kānčhatkān thīdin læ sapphayākō̜n : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / ปฏิรูปการจัดการที่ดินและทรัพยากร : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง พรทิพย์ เชื้องาม ; บรรณาธิการ พลเดช ปิ่นประทีป.

Phō̜nthip Chư̄angām. Phondēt Pinprathīp, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai. Thailand. Smnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by พรทิพย์ เชื้องาม | พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 675318] (2).

Open Library:
Phangmư̄ang rūam Krung Thēp Mahā Nakhō̜n (prapprung khrang thī 2) : sarup sāra samkhan / ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) : สรุปสาระสำคัญ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Phangmư̄ang. by กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549 [2006]Other title: Phangmư̄ang rūam Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Phō̜. Sō̜. S2549 : Sarup sāra samkhan Other title: ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 : สรุปสาระสำคัญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2006 648290] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2006 648290] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)