Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut : Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā wādūai lakkēn læ withīkān ʻanuyāt hai phanakngān čhaonāthī dai mā sưng khō̜mūn khāosān kīeokap kānkratham phit kīeokap kānkhā manut kham nænam khō̜ng prathān sān dīkā rư̄ang nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān khadī tām Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā Other title: กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4378 .ส73 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4378 .ส73 2559] (2).

Open Library:
กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจจากโครงการต่อต้านการค้าเด็กและหญิงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : รายงานต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ/โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการแก้ไขปัญหาแรงงานและเด็ก (ILO-IPEC) / โดย ดุสิต ดวงสา.

by ดุสิต ดวงสา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้าเด็กและหญิง โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการแก้ไขปัญหาแรงงานและเด็ก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV1448.ท9 ด75] (1).

Open Library:
Krabūankān hai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng bukkhon phū mī sanchāt Thai læ khon tāngdāo thī dai rap ʻanuyāt hai mī thin thī yū nai rātchaʻānāčhak thī tok pen phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai tāngprathēt læ dœ̄nthāng klap māyang prathēt Thai. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก46 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657922] (1).

Open Library:
Krabūankān hai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng bukkhon phū mī sanchāt Thai læ khon tāngdāo thī dai rap ʻanuyāt hai mī thin thī yū nai rātchaʻānāčhak thī tok pen phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai tāngprathēt læ dœ̄nthāng klap māyang prathēt Thai. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2555] [2012]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 659676] (1).

Open Library:
Kānkhā manut / การค้ามนุษย์ / วรณัฐ วรชาติเดชา.

Wō̜ranat Wō̜rachātdēchā. Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt. Kō̜ng Banchākānsưksā. by วรณัฐ วรชาติเดชา | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กองบัญชาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Klumngān ʻĀčhān Kō̜ng Banchākānsưksā Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652717] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 652717] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 652717] (2).

Open Library:
Kānkhā manut læ botbāt thīm saha wichāchīp การค้ามนุษย์และบทบาททีมสหวิชาชีพ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก634 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657914] (1).

Open Library:
Kānkhā manut læ botbāt thīm saha wichāchīp การค้ามนุษย์และบทบาททีมสหวิชาชีพ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2555] [2012]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 659674] (1).

Open Library:
การเตรียมความพร้อมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติลาวก่อนการส่งกลับและคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ำ / โดย วรรษมน ลูกบัว.

Wapsamon Lukbua, Thammasat University. Department of Social Work. by วรรษมน ลูกบัว, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Readiness preparation prior to repatriation and social reintegration for preventing revictimization among Laotian human trafficking victims.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV6250.3.ท9 ว44 2554] (1).

Open Library:
Kānhai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai prathēt Thai. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก646 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657916] (1).

Open Library:
Kānhai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai prathēt Thai. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2555] [2012]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 659675] (1).

Open Library:
Khūmư̄ chabap patibatkān samrap chūailư̄a phūsīahāi khon Thai. คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายคนไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ค744 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657924] (1).

Open Library:
Khūmư̄ chabap patibatkān samrap chūailư̄a phūsīahāi tāng chāt. คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายต่างชาติ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ค7443 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657926] (1).

Open Library:
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ / โดย เศรษฐศาสตร์ ยิ่งใหญ่.

Setthasath Yingyai, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by เศรษฐศาสตร์ ยิ่งใหญ่, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sangkhomsongkhro̜sāt, Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Development guideline on collaboration of National Fisheries Association of Thailand in human trafficking resolution.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ศ745 2557] (1). Checked out (1).

Open Library:
บันทึกข้อตกลงภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ281 .บ63 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HQ281 .บ63 2553] (1).

Open Library:
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือในการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ = Memorandum of understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Cambodia on bilateral cooperation for eliminating trafficking in children and women and assisting victims of trafficking.

by สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2547?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .บ6325] (1).

Open Library:
ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ / โดย ร้อยตำรวจตรีหญิง จุรีรัตน์ ปลอดเหล็ก.

by จุรีรัตน์ ปลอดเหล็ก, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Problem of police officer in prevention and suppression of human trafficking : a case study of Anti-Human Trafficking Division.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ281 .จ74 2556] (1). Checked out (2).

Open Library:
ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร / โดย เบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt. by เบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์, 2532- | Benjaporn Jomsa-ngawong, 1989- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Problems and obstacles for police officers in the operations of Human Trafficking Preventions and Suppression.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)