Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทางการเงินประจำปี...ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท / จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ส64344 2548 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2013 349360 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / ทีมงานวิจัย ประสพสิน แม้นทิม ... [และคนอื่นๆ].

by ประสพสิน แม้นทิม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3542.55.ก4 ก645 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.55.ก4 ก645 (1).

ห้องสมุด:
สารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินสหกรณ์ทุกประเภทภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรประจำปี / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2543]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ส6434 2548 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2013 349362 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4027.4 .ส6434 2557 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4027.4 .ส6434 2560 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ = [Financial condition of cooperative and farmer groups] / Cooperative Auditing Department.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | Thailand. Cooperative Auditing Department.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2548-Other title: Financial condition of cooperative and farmer groups.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4027.4 .ภ656 2547 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4027.4 .ภ656 2553 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ภ656 2547 (13), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4027.4 .ภ656 2560 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประยุกต์ใช้ camels analysis วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4027.4 .ค74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ค74 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ... ของสหกรณ์บริการ / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2537-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55.ก4 ร616 2537 (11), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3382.55.ก4 ร616 2560 (2).

ห้องสมุด:
สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในรอบ 10 ปี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2543-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ส36 2533-42 (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส36326 2539-48 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส36326 2539-48 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ส36326 2539-48 (3).

ห้องสมุด:
ประสิทธิภาพของพนักงานสหกรณ์ในเชิงปริมาณธุรกิจและรูปกำไรสุทธิ / ฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมส่งเสริมสหกรณ์. ฝ่ายประมวลผลข้อมูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3542.58.ก1 ป43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD3542.58.ก1 ป43 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.58.ก1 ป43 (4).

ห้องสมุด:
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 1 = CFSAWS : ss (cooperative financial surveillance warning system : ss) / ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2551Other title: CFSAWS : ss | Cooperative financial surveillance and warning system : set stadard.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4027.4 .ร633 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ร633 (4).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2532-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3542.56 .ร64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ร64 2532 (14), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90530 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG162 2548 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG162 2548 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG162 2548 (5).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2513-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3542.56 .ร66 2544 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ร66 2530 (18), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90514 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / [จัดทำโดย] กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ = [Financial risk of cooperatives and farmer group / by Financial Analysis Group, Information Centre], Cooperative Auditing Department.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย | Thailand. Cooperative Auditing Department. Financial Analysis Group.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4027.4 .ก643 2547 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ก643 2547 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544