Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānčhatkān rabop sukkhaphāp ʻamphœ̄ phư̄a dūlǣ klum prachākō̜n : klum phūsūngʻāyu klum rōkrư̄arang klum khonphikān / การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / ผู้เขียน สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่นๆ].

Suphattrā Sīwanitchākō̜n. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WA 2015 658462] (1).

Open Library:
Kānčhatkān rāi kō̜ranī samrap phū sūngʻāyu / การจัดการรายกรณีสำหรับผู้สูงอายุ / วรรณลักษณ์ เมียนเกิด.

Wannalak Mīankœ̄t, 1977- by วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, 2520-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV1451 .ว443 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV1451 .ว443 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV1451 .ว443 2561] (1).

Open Library:
Kāndūlǣ phū sūngʻāyu phū thī yū nai phāwa phưngphing læ phūpūainai raya sutthāi nai bō̜rikān pathom phūm = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care / การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care / บรรณาธิการ วดี อัมรักเลิศ ... [และคนอื่น ๆ].

Wadee ʻAmraklœ̄t. Mahāwitthayālai Song Khlā Nakharin. Khana Phǣtthayasāt. Phāk Wicha Wetchasart Chumchon. by วดี อัมรักเลิศ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhla : Phāk Wicha Wetchasart Chumchon Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Song Khlā Nakharin, 2558 [2015] Publisher: สงขลา : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 [2015]Other title: Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WY 2015 663072] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152 .ก6428 2558] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānpō̜ngkan kānpramœ̄n læ kāndūlǣ phūpūai samō̜ng sư̄am = Dementia : prevention, assessment and care / การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia : prevention, assessment and care / บรรณาธิการ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล.

Suwith Čharœ̄nsak. Piyaphat Dētphratham. Wīrawit Phanitsupphasēt. Supatsā Čhankham. Suthisā Rư̄angratsamī. Pitiphō̜n Sirithiphāk. Dutprātthanā Phisānsānkit. Rungniran Praditthasuwan. Wīrasak Mư̄angphaisān. Čhariyā Čhantra. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wētchasāt Pō̜ngkan læ Sangkhom. by สุวิทย์ เจริญศักดิ์ | ปิยะภัทร เดชพระธรรม | วีรวิชญ์ พณิชศุภเศรษฐ์ | สุภัทรา จันทร์คำ | สุทิศา เรืองรัศมี | ปิติพร สิริทิพากร | ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ | รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ | วีรศักดิ์ เมืองไพศาล | จริยา จันตระ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wētchasāt Pō̜ngkan læ Sangkhom Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2556 [2013]Other title: Dementia : prevention, assessment and care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM220 .ก64 2556] (2).

Open Library:
Kānpō̜ngkan phāwasưmsao khō̜ng phū sūngʻāyu dōi chai lak miti čhitwinyān tām withī Mutsalim / การป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม / อนงค์ ภิบาล และคณะ.

ʻAnong Phibān. Mahāwitthayālai Narāthiwātrātchanakharin. Khana Phayābānsāt. by อนงค์ ภิบาล | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Songkhlā : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Narāthiwātrātchanakharin, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM171.5 .อ322 2560] (1).

Open Library:
Kānpō̜ngkan phāwasưmsao khō̜ng phū sūngʻāyu dōi chai lak miti čhitwinyān tām withī Mutsalim / การป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม / อนงค์ ภิบาล และคณะ.

'Anong Phibān. Mahāwitthayālai Narāthiwātrātchanakharin. Khana Phayābānsāt. by อนงค์ ภิบาล | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Narāthiwātrātchanakharin, 2560 2560 [2017] Publisher: สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM171.5 .อ322 2560ก] (4).

Open Library:
Kānphayābān phūsūngʻāyu 1 = Gerontological nursing 1 / การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = Gerontological nursing 1 / ทีปภา แจ่มกระจ่าง และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร.

Thīpaphā Čhǣmkračhāng Phatsamon Khumtawīphǭn. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phayābānsāt. Phāk Wichā Kānphayābān Rākthān by ทีปภา แจ่มกระจ่าง | พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Kānphayābān Rākthān Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Gerontological nursing 1..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WY 2015 669380] (3).

Open Library:
Khunying ʻAmphā Surakānbannasit. คุณหญิงอำภา สุรการบรรณสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mangkǭn Kānphim], 2542 [1999] Publisher: [กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ์], 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 1999 631020] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1999 631020] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kāndūlǣ phūpūai samō̜ng sư̄am samrap čhaonāthī nai rōngphayābān songsœ̄m sukkhaphāp tambon / คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / บรรณาธิการ อมรากุล อินโอชานนท์, กาญจนา วณิชรมณีย์, ชิดชนก โอภาสวัฒนา.

ʻAmarākun ʻInʻōchānon Kanjanā Wanitrommanī. Chitchanok Opaswattanā. Thailand. Krom Sukkhaphāp Čhit. Thailand. Krom Kānphǣt. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. by อมรากุล อินโอชานนท์ | กาญจนา วณิชรมณีย์ | ชิดชนก โอภาสวัฒนา, 2507- | กรมสุขภาพจิต | กรมการแพทย์ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Sukkhaphāp Čhit, Krom Kānphǣt, Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak, Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2012 633757] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 633757] (1).

Open Library:
Khūmư̄ dūlǣ phūsūngʻāyu = Elder care manual / คู่มือดูแลผู้สูงอายุ = Elder care manual / เรียบเรียงโดย โสภาพรรณ รัตนัย ; บรรณาธิการเล่ม เฉลิมพล ธนะนพวรรณ.

Sōphāphan Rattanai, Chalœ̄mphon Thananopphawan. by โสภาพรรณ รัตนัย, 2495- | เฉลิมพล ธนะนพวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557 [2014]Other title: Khūmư̄ kāndūlǣ phūsūngʻāyu Other title: Elder care manual | คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT120 .ส946 2557] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: WT120 .ส946 2557] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ dūlǣ phū sūngʻāyu læ phūpūai tit tīang / คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง / โยะเนะยะมะ โยะชิโกะ เขียน ; กาญจนี สวยสมพล แปล.

Yoneyama, Yoshiko. Kānčhanī Sūaisomphon. by โยะเนะยะมะ, โยะชิโกะ | กาญจนี สวยสมพล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT120 .ย937 2561] (5).

Open Library:
Chut khwāmrū kāndūlǣ tonʻēng læ phatthanā sakkayaphāp phūsūngʻāyu : dān sukkhaphāp / ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ : ด้านความมั่นคงในชีวิต / สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผุ้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผุ้สูงอายุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 662892] (1).

Open Library:
Thānglư̄ak wai sūngʻāyu yū dī chīwī mī khunnaphāp / ทางเลือกวัยสูงอายุ อยู่ดีชีวีมีคุณภาพ = Senior living / โสภาพรรณ รัตนัย ; บรรณาธิการเล่ม เฉลิมพล ธนะนพวรรณ

Sōphāphan Rattanai. Chalœ̄mphō̜n Thananopphawan. by โสภาพรรณ รัตนัย, 2495- | เฉลิมพล ธนะนพวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2555 [2012]Other title: Senior living..Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Nǣothāng kāndūlǣ thāng dān sangkhom čhitčhai khō̜ng phūsūngʻāyu phư̄a pō̜ngkan panhā sukkhaphāp čhit / แนวทางการดูแลทางด้านสังคมจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต / บรรณาธิการ สุจริต สุวรรณชีพ ... [และคนอื่น ๆ].

Tawīsak Siriratrēkhā. Thailand. Krom Sukkhaphāp Čhit. Samnak Phatthanā Sukkhaphāp Čhit. by สุจริต สุวรรณชีพ | กรมสุขภาพจิต. สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Phatthanā Sukkhaphāp Čhit Krom Sukkhaphāp Čhit Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HQ 2013 657214] (1). Checked out (1).

Open Library:
แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โดย ณัชชนม์ สอดจิตร.

Nutchon Sodjit, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by ณัชชนม์ สอดจิตร, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sangkhomsongkhro̜sāt, Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Other title: Guideline to develop the role of the health promotion volunteer for the elder in the community of district health promotion hospital.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA546.JT3 ณ622 2558] (1).

Open Library:
Banthưk rư̄ang phō̜-- thǣn khwāmkhitthưng hai phō̜ daiyin. บันทึกเรื่องพ่อ-- แทนความคิดถึงให้พ่อได้ยิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2558] [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2015 671445] (1).

Open Library:
Pharưthāwitthayā læ wētchasāt phūsūngʻāyu samrap kāndūlǣ phūpūai sūngʻāyu khanton = Gerontology and geriatrics for primary care practice / พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and geriatrics for primary care practice / บรรณาธิการ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล.

Wīrasak Mư̄angphaisān. Prasœ̄t ʻAtsantachai. Dutprātthanā Phisānsārakit. Siriwan ʻArunthipphaithūn. Siriphan Sāsat. Nārīrat Čhitmontrī. Bēnčhamāt Kutʻin. Chalōbon Chalœ̄msī. Warālak Sīnonprasœ̄t. Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. Pitiphō̜n Sirithiphākō̜n. Darunīwan Warōdomwičhit. Sombūn ʻInthalāphāphō̜n. Wilai Khupnirattisaikun. ʻĀsit ʻUnnanan. Phannidā Watthanaphanom. Wārī Kangčhai. Phatcharāwan Sīsinlapanan. Sačhī Sattayut. Khwančhai ʻAmnātsatsư̄. Wirāphan Wirōtrat. Suthisā Pitiyān. Thailand. Samākhom Pharưthāwitthayā læ Wētchasāt Phūsūngʻāyu Thai. by วีรศักดิ์ เมืองไพศาล | ประเสริฐ อัสสันตชัย | ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ | ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ | ศิริพันธุ์ สาสัตย์ | นารีรัตน์ จิตรมนตรี | เบญจมาศ กุฏอินทร์ | ชโลบล เฉลิมศรี | วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ | รังสิมันต์ สุนทรไชยา | ปิติพร สิริทิพากร | ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร | สมบูรณ์ อินทลาภาพร | วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล | อาศิส อุนนะนันทน์ | พัณณิดา วัฒนพนม | วารี กังใจ | พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์ | ศจี สัตยุตม์ | ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ | วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ | สุทิศา ปิติญาณ | สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Pharưthāwitthayā læ Wētchasāt Phūsūngʻāyu Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560 [2017]Other title: Gerontology and geriatrics for primary care practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT100 .พ433 2560] (1).

Open Library:
Phǭ.Ǭ. Phayung Chanthasātkōson. พ.อ. พยุง ฉันทศาสตร์โกศล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2557 [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Phayung Chanthasātkōson Other title: ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พยุง ฉันทศาสตร์โกศล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 630532] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2014 630532 ] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)