Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi thī kīeokhō̜ng kap sārasonthēt thāng kānphǣt læ sāthāranasuk / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Chatsumon Phrưtthipinyo. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkōn Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658121] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658121] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658121] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 28, Kānsāthāranasuk kānphǣt wichāchīp / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 28, การสาธารณสุข การแพทย์ วิชาชีพ / [ผู้จัดทำ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

Thanāwat Sangthong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Sūn Khō̜mūn Kotmāi Klāng. by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2554 [ 2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: Kānsāthāranasuk kānphǣt wichāchīp Other title: Thai law | การสาธารณสุข การแพทย์ วิชาชีพ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 631284] (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 29, Wichāchīp / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 29, วิชาชีพ / [ผู้จัดทำ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

Thanāwat Sangthong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Sūn Khō̜mūn Kotmāi Klāng. by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2554 [ 2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: Wichāchīp Other title: Thai law | วิชาชีพ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 631290] (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 30, Wichāchīp ʻāhān læ yā / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 30, วิชาชีพ อาหารและยา / [ผู้จัดทำ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

Thanāwat Sangthong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Sūn Khō̜mūn Kotmāi Klāng. by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2554 [ 2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: Wichāchīp ʻāhān læ yā Other title: Thai law | วิชาชีพ อาหารและยา.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 631297] (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 31, ʻĀhān læ yā singsēptit watthu ʻantarāi læ watthu mī phit / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 31, อาหารและยา สิ่งเสพติด วัตถุอันตราย และวัตถุมีพิษ / [ผู้จัดทำ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

Thanāwat Sangthong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Sūn Khō̜mūn Kotmāi Klāng. by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2554 [ 2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: ʻĀhān læ yā singsēptit watthu ʻantarāi læ watthu mī phit Other title: Thai law | อาหารและยา สิ่งเสพติด วัตถุอันตราย และวัตถุมีพิษ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 631303] (1).

Open Library:
Kotmāi læ khō̜ khūan rawang khō̜ng phūprakō̜p wichāchīp phǣt phayābān / กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 647236] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 647236] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 647236] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi læ khō̜ khūan rawang khō̜ng phūprakō̜p wichāchīp phǣt phayābān / กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3018 .ส85 2560] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3018 .ส85 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3018 .ส85 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khadī thāng kānphǣt. lēm 2 / คดีทางการแพทย์. เล่ม 2 / ขวัญชัย โชติพันธุ์.

Quanchai Chotipan. by ขวัญชัย โชติพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan čhamkat (mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654949] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654949] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654949] (2).

Open Library:
Khwāmphit thāng kānphǣt = Medical Malpractice / ความผิดทางการแพทย์ = Medical Malpractice / เอื้อน ขุนแก้ว

ʻƯ̄an Khunkǣo. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krungsayām Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Other title: Medical malpractice..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098 .อ83 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098 .อ83 2559] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098 .อ83 2559] (1). Checked out (4).

Open Library:
ความรับผิดทางแพ่งของแพทย์จากการฝ่าฝืนเจตนาปฏิเสธการรักษาล่วงหน้าของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต / โดย รติกร กุลวรกุลพิทักษ์.

Ratikorn Kulvarakulpitak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รติกร กุลวรกุลพิทักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Civil liability of physicians in interference with advance directives.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655173] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānpatibat tām Phrarātchabanyat Chư̄arōk læ Phit čhāk Sat Phō̜.Sō̜. 2525 læ kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2544 / คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

Thailand. Krom Witthayāsāt Kānphǣt. Samnak Kamkap Phrarātchabanyat Chư̄arōk læ Phit čhāk Sat. by กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์.

Edition: ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak, 2557 [ 2014] Publisher: นนทบุรี : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 650374] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 650374] (1).

Open Library:
Bō̜rihān kotmāi kānphǣt læ sāthāranasuk 2551 / บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2551 / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ.

Chatsumon Phrưtthiphinyō. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Bō̜rihānngān Sāthāranasuk Khana Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2009 653888] (1).

Open Library:
Panhā nai thāng kotmāi wādūai sathāna læ phonkānʻok khamsang khō̜ng Phǣtthayasaphā nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜. Pō̜. Thō̜. : Mō̜. Pō̜. Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2).

Open Library:
Phrarātchabanyat Khūapkhum Kānprakō̜prōksinlapa Phutthasakkarāt 2479 phrō̜m dūai phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m læ kot krasūng sưng ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat ... tǣ ton čhon patčhuban / พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฯ แต่ต้นจนปัจจุบัน / รวบรวมโดย นายร้อยตำรวจโทเสถียร วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak, by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhǭn... : Nītiwēt, [2495] [1952] Publisher: พระนคร : นีติเวชช์, [2495] [1952]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1952 650962] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Khūapkhum Kānprakō̜prōksinlapa Phutthasakkarāt 2479 phrō̜m dūai phrarātchabanyat læ khamsang Khana Patirūp Kānpokkhrō̜ng Phǣndin kǣkhai phœ̄mtœ̄m phrarātchakritsadīkā kot krasūang rabīap læ prakāt kra sūang ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī / พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติและคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจเอก สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak. Sư̄pwong Wichailak. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nītiwēt, 2531 [1988] Publisher: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2531 [1988]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1988 670119] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat chư̄arōk læ phit čhāk sat Phō̜.Sō̜. 2525 læ kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2544 læ kotmāi ʻanubanyat / พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และกฎหมายอนุบัญญัติ / สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

Thailand. Krom Witthayāsāt Kānphǣt. Samnak Kamkap Phrarātchabanyat Chư̄arōk læ Phit čhāk Sat. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak, 2558 [ 2015] Publisher: นนทบุรี : สำนัก, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 650307] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 650307] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat wichāchīp kānphayābān læ kānphadungkhan Phō̜.Sō̜. 2528 læ thī kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat Wichāchīp Kānphayābān læ Kānphadungkhan (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2540 = Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997) / พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 = Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997) / ผู้ดำเนินการจัดทำ งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล.

Thailad. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānphayābān. Ngān Nayōbāi læ Phǣn. by ไทย | สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล. งานนโยบายและแผน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Saphā Kānphayābān 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาการพยาบาล, 2554 [2011]Other title: Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997).Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: LAW KPT 2011 652673] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Wichāchīp Wētchakam Phō̜.Sō̜. 2525 phrō̜m dūai kot krasūng rabīap Krasūang Sāthāranasuk læ khō̜bangkhap Phǣtthayasaphā ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī / พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับแพทยสภา ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจเอก สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak. Sư̄pwong Wichailak. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nītiwēt, 2530 [1987] Publisher: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2530 [1987]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1987 670124] (1).

Open Library:
มาตรฐานการปฏิบัติของแพทยสภากรณีขอความเป็นธรรม / ธำรง จิรจริยาเวช.

by ธำรง จิรจริยาเวช, 2490-2551.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W44.JT3 ธ643] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: W44.JT3 ธ643] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)