Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ความท้าทายการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลไทยภายใต้กติกาสากล / ผู้เขียน สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ... [และคนอื่น ๆ].

by สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ชุดโครงการยุทธศาสตร์การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชุดโครงการยุทธศาสตร์การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GEOG GC 2013 614456] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: GEOG GC 2013 614456] (1). Checked out (2).

Open Library:
คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; จัดทำโดย บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ; คณะผู้จัดทำ, สมศักดิ์ พิริยโยธา ... [และคนอื่น ๆ].

by สมศักดิ์ พิริยโยธา | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | บริษัทวิสุทธิคอนซัลแตนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QH541.5.ฝ62 ค7475 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOL QH 2013 634965] (1).

Open Library:
คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; จัดทำโดย บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ; คณะผู้จัดทำ สมศักดิ์ พิริยโยธา ... [และคนอื่น ๆ].

by สมศักดิ์ พิริยโยธา | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | บริษัทวิสุทธิคอนซัลแตนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QH541.5.ฝ62 ค747 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOL QH 2013 634969] (1).

Open Library:
Phǣn kānčhatkān dān singwǣtlō̜m chāifang thalē Tawanʻō̜k : rāingān chabap sombūn : bot sarup / แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์ : บทสรุป / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2530 [1987] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530 [1987]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ENVIR GE 1987 670002] (1).

Open Library:
Laksana chāifang thalē khō̜ng Thai / ลักษณะชายฝั่งทะเลของไทย / เรียบเรียง วรรณา มูลคำ.

Wanna Mūnkham. Samnak Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Fāi Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by วรรณา มูลคำ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang, Kō̜ng Prasān Kānčhatkān Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, Samnak Nayōbāi læ Pphǣn Singwǣtlō̜m, [2535?] [1992?] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, [2535?] [1992?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1992 670060] (1).

Open Library:
Sathānaphāp sapphayākō̜n thāng thalē læ chāifang Pō̜.Sō̜2550-2554 / สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2550-2554 / สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Krom Sapphayākō̜n thāng thalē læ chāifang. Sathāban Wičhai læ phatthanā sapphayākō̜n thāng thalē chāifang thalē læ pāchāilēn. by กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG GC 2012 657221] (1).

Open Library:
Sū paomāi 2010 rabop niwēt thalē chāifang / สู่เป้าหมาย 2010 ระบบนิเวศทะเลชายฝั่ง / บรรณาธิการ นิรวาน พิพิธสมบัติ, สิริกุล บรรพพงศ์.

Kānprachum chœ̄ng patibatkān phư̄a phičhāranā čhat lamdap khwāmsamkhan phǣn patibatkān hǣng chāt phāitai khrōngkān fư̄nfū khwām sư̄amsōm khō̜ng singwǣtlō̜m nai thalē Čhīn Tai læ ʻĀo Thai (UNEP GEF SCS) khō̜ng prathēt Thai Krung Thēp... ) Nirawān Phiphitsombat. Sirikun Bapphong. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Phatthanā Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการแห่งชาติภายใต้โครงการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (UNEP GEF SCS) ของประเทศไทย (2551 : กรุงเทพฯ) | นิรวาน พิพิธสมบัติ | สิริกุล บรรพพงศ์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Phatthanā Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้่อม, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG GC 2009 661001] (1).

Open Library:
ʻAnusanyā Sahaprachāchāt wādūai Kotmāi Thalē Khō̜.Sō̜. 1982 kap kāndamnœ̄nngān khō̜ng Prathēt Thai = United Nations Convention on the Law of Sea (1982) and its implementation in Thaland / อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย = United Nations Convention on the Law of Sea (1982) and its implementation in Thaland / โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

Sōphārat Čhārusombat. by โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Wičhai Direk Chainām, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: United Nations Convention on the Law of Sea (1982) and its implementation in Thaland.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZA1120.3 .ส94 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KZA1120.3 .ส94 2559] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KZA1120.3 .ส94 2559] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)