Your search returned 179 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 pī phra phū čharœ̄n phō̜m : 3 Tulākhom 2556 / 100 ปี พระผู้เจริญพร้อม : 3 ตุลาคม 2556 / [คณะผู้เรียบเรียง อัจฉราวดี สต็อคมันน์, ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, ศิริวรรณ สุขวิเศษ ; กองบรรณาธิการ พระอธิการดุษฎี เขมงฺกโร ... [และคนอื่น ๆ]].

ʻAtcharāwadī Sato̜kman. Chulīphō̜n Wiriyawongchai. Siriwan Sukwisēt. Phra Dutsadī Khēmangkarō. Samnak Lēkhānukān Somdet Phrasangkharāt. by อัจฉราวดี สต็อคมันน์ | ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย | ศิริวรรณ สุขวิเศษ | พระดุษฎี เขมงฺกโร | สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Lēkhānukān Somdet Phrasangkharāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2556 [2013]Other title: 100 pī phra phū čharœ̄n phō̜m : Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok Other title: 100 ปี พระผู้เจริญพร้อม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ940.จ74 อ622 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ940.จ74 อ622 2556] (1).

Open Library:
45 phansā khǭng Phraphutthačhao. lem 1 / 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า. เล่ม 1 / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Other title: Sīsiphā pansa khō̜ng Phraphutthačhao. Other title: สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้า..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 652297] (1). Checked out (1).

Open Library:
45 phansā khǭng Phraphutthačhao. lem 2 / 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า. เล่ม 2 / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Other title: Sīsiphā pansa khō̜ng Phraphutthačhao. Other title: สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้า..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 652300] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānčhanasangkhapitrānusō̜n. กาญจนสังฆปิตรานุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Sayāmthatsưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS589.ก5 ก63 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2015 671435] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān čhit / การบริหารจิต / โดย สมเด็จพระญาณสังวร.

Somdet Phra Yānnasangwō̜n (Čharœ̄n), by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2530 [1987] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530 [1987]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1987 671768] (1).

Open Library:
Kānbǭrihān thāng čhit samrap phūyai / การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ5345 .ส125 2556] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānbǭrihān thāng čhit samrap phūyai / การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai. Chomrom Sitkammathān. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย. ชมรมศิษย์กรรมฐาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Chomrom Sitkammathān Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: BQ5345 .ส125 2559] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5345 .ส125 2559] (2).

Open Library:
Kānsưksā phư̄a khwāmpen khonthī sombūn / การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Somdet Phra Yānnasangwō̜n (Čharœ̄n), by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samutsākō̜n : Bō̜risat Phimdī Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: สมุทรสาคร : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ก6 ส425 2560] (1).

Open Library:
Khom tham kham chīwit Somdet Phrasangkharāt. คมธรรม คำชีวิต สมเด็จพระสังฆราช.

Somdet Phra Yānnasangwō̜n (Čharœ̄n), by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2013 650823] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2013 650823] (2).

Open Library:
Khom tham kham chīwit Somdet Phrasangkharāt. คมธรรม คำชีวิต สมเด็จพระสังฆราช.

Somdet Phra Yānnasangwō̜n (Čharœ̄n), by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Matichon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2014 669159] (2).

Open Library:
Khwāmkhaočhai rư̄ang kam / ความเข้าใจเรื่องกรรม / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Somdet Phra Yānasangwō̜n (Čharœ̄n), by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bunsiri Kānphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2014 694976] (1).

Open Library:
Khwāmkhaočhai rư̄ang čhit / ความเข้าใจเรื่องจิต / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 652432] (1). Checked out (1).

Open Library:
ความเข้าใจเรื่องชีวิต / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.

by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ช6 ส43] (2).

Open Library:
Khwāmkhaočhai rư̄ang chīwit / ความเข้าใจเรื่องชีวิต / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 652428] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2013 652428] (1).

Open Library:
Khwāmkhaočhai rư̄ang chīwit / ความเข้าใจเรื่องชีวิต / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2557 [2014] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ช6 ส429 2557] (1).

Open Library:
Khwāmkhaočhai rư̄ang phraphutthasātsanā / ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 652424] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2013 652424] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)