ผลการค้นหาของคุณมี 20 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
45 พรรษาของพระพุทธเจ้า (พรรษาที่ 1-9). โดย พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน), การพิมพ์: พระนคร, โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2510 . 683 หน้า. , ศพ นางน้อย คชวัตร ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2510. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กาญจนสังฆปิตรานุสรณ์.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 . 12, 612 หน้า : , คณะสงฆ์ ราษฎรชาวจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS589.ก5 ก63 2558] (1),

ห้องสมุด:
การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / , วัดบวรนิเวศวิหาร ; บรรณาธิการ พระราชสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 34, 297 หน้า : , รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเรื่องกรรม / โดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), | สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) | เจริญ สุวฑฺฒโน. | พระธรรมวราภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน), | พระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน), | สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, | สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2557 . 68 หน้า : , พิมพ์ในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา /   การพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558 . 430 หน้า : , จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 15-17 ธันวาคม 2558 โดย มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [BQ4160 .ค747 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 5 สาย.   การพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 15-17 ธันวาคม 2558. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [BQ5630.ว6 ค74 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับถอดความ) /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2558 . (11), 488 หน้า : , ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
งานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 367 หน้า : , นายประกิจ มหาแถลง พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ชินมหานิทาน /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 42, 546 หน้า : , มหาเถรสมาคม พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [BQ888 .ช63 2558] (1),

ห้องสมุด:
ญาณสังวรานุสรณ์ /   การพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 . 13, 23, 440 หน้า : , พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ940.จ74 ญ63 2558] (1),

ห้องสมุด:
ตำราพระกัมมัฏฐานโบราณ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 32, 355 หน้า : , คณะธรรมยุต พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ธรรมบรรยายทางวิทยุ อส. ระหว่างกาลทรงพระผนวช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2558 . 4, 71 หน้า : , ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2499. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ธรรมสมบัติ : , หมวดที่ 3 พุทธสมัย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 47, 492 หน้า : , มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ธรรมสมบัติ : , หมวดที่ 4 วรรณาพุทธสมัย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 37, 553 หน้า : , มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ธัมมะประดับใจ / โดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), | สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) | เจริญ สุวฑฺฒโน. | พระธรรมวราภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน), | พระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน), | สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, | สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การพิมพ์: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2558 . 327 หน้า : , จัดพิมพ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นกตัญญกตเวทิตาบูชา พระอุปัชฌาย์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส 15-17 ธันวาคม 2558 โดย พระกันตสีโลและคณะศิษย์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [BQ4190 .ส433 2558] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [BQ4190 .ส433 2558] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [BQ4190 .ส433 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [BQ4190 .ส433 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
บวรธรรมบพิตร : , ประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 . 427 หน้า : , พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ940.จ74 บ543 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BQ940.จ74 บ543 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
พระไตรรัตนคุณ : , พระธรรมบรรยายแนวฝึกหัดอบรมจิต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงแสดง ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2558 . 8, 699 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
พระสังฆราชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร, 2555 . 50 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ843 .พ547 2555] (1),

ห้องสมุด:
สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด), การพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558 . 26, 250, [16] หน้า : , จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 15-17 ธันวาคม 2558. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [BQ5630.ว6 พ4648 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)