ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 17 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2524 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัย ; ด้วยความร่วมมือของบริติช เคานซิล.

by การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (2524 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | ทบวงมหาวิทยาลัย | บริติช เคานซิล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ทบวง, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก63 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 5 เรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า / โดย อนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักหอสมุดกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ท383 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานเพื่อการจัดการและบริการสารสนเทศ : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 25 : 2550 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครราชสีมา : ศูนย์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก6263 2550 (1).

ห้องสมุด:
มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด = The new dimension of library cooperation development : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 / จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 29 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: New dimension of library cooperation development.Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
แนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศในงานห้องสมุด : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 / จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 27 : 2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: อุบลราชธานี : สำนัก, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z678.8.ท9 ก642 2552 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / (จัดโดย) คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7 : 2532 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก615 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ = Academic libraries in information technology era : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 18-20 ตุลาคม 2536 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ คณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสาร สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 11 : 2536 : กรุงเทพฯ) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. คณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก62 (1).

ห้องสมุด:
รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่ : เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 19-21 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 26 : 2551 : มหาวิทยาลัยรังสิต) | มหาวิทยาลัยรังสิต | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท9 ก645 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดในการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด = Library process reengineering : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 11-12 พฤศจิกายน 2539 / โดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 14 : 2539 : กรุงเทพฯ) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง | คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.87 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = The 18th Seminar of the Cooperation among the Academic Library / จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 18 : 2543 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6445ส64 (2). :

การเปลี่ยนแปลงแหล่งสารสนเทศ : จากห้องสมุดสู่ศูนย์การเรียนรู้ = The transition from library to center of learning : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 24 : 2549 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครศรีธรรมราช] : ศูนย์, 2549Other title: Transition from library to center of learning.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก626 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2535 : เชียงใหม่) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานที่นำเสนอในการสัมมนา Pulinet วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Creative library / จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) ; บรรณาธิการ จันทร์ฉาย แสงทองศรี.

by การสัมมนา Pulinet วิชาการ (ครั้งที่ 1 : 2553 : เพชรบุรี) | จันทร์ฉาย แสงทองศรี | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง | ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนัก, 2553Other title: Creative library.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท9 ก637 2553 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึษา / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์บรรณสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ท38 (2).

ห้องสมุด:
ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการก้าว สู่สถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 24-26 พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผลการจัดสัมมนา หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 17 : 2542 : เพชรบุรี) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง. คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผลการจัดสัมมนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก625 (3).

ห้องสมุด:
แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด = New ideas on learning promotion in libraries : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 28 : 2553 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2553 [2010]Other title: New ideas on learning promotion in libraries.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z672.13.ท9 ก6415 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z672.13.ท9 ก6415 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544