Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การศึกษาและการวิจัยเพื่อชี้นำและกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาเมือง "กรุงเทพมหานครและปริมณฑล" กับการแก้ปัญหาจราจร / โดย คำรบลักขิ์ สุรัสวดี.

by คำรบลักขิ์ สุรัสวดี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HT169.ท92ก4 ค64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT169.ท92ก4 ค64] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānsāngmư̄ang phonlawat nai phư̄nthī Krung Thēp ... læ Parimonthon = Building resilient city in BMR / การสร้างเมืองพลวัตในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล = Building resilient city in BMR / อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ ; วิจิตรบุษบา มารมย์ หัวหน้าทีมวิจัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ; อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัย Hazard ; อุมา ลางคุลเสน หัวหน้าทีมวิจัยด้านสุขภาพ ; ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ หัวหน้าทีมวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์.

'Ānon Sanitwong Na ʻAyutthayā. Wičhitbutbā Mārom. 'Ithīphon Trīsīrīsattayawong. 'Umā lāngkhunsēn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. Nūai Wičhai ʻAnākhot Mư̄ang. by อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | วิจิตรบุษบา มารมย์ | อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ | อุมา ลางคุลเสน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง. หน่วยวิจัยอนาคตเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Nūai Wičhai ʻAnākhot Mư̄ang Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : หน่วยวิจัยอนาคตเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Building resilient city in BMR.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HT178.ท9 อ633 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT178.ท9 อ633 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
โครงการกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างชุมชนใหม่ดินแดง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าคณะนักวิจัย.

by จิตติ มงคลชัยอรัญญา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HT169.ท92ก4 จ635 2551] (1).

Open Library:
Khrōngkān khāchaičhāi nai kānčhāng thīprưksā phư̄a phatthanā māttrakān konkai læ khrư̄angmư̄̄ nai kānphatthanā mư̄ang tām phangmư̄ang rūam Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : rāingān kānsưksā chabap sombūn (Final report) / โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรการ กลไก และเครื่องมือในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak phangmư̄ang. by กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก., 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khrōngkān būranākān phǣnphang phatthanā khēt phư̄a nam pai sū kānpatibat : klum Sīnakarin : rāingān chabap sombūn / โครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ : กลุ่มศรีนครินทร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Phangmư̄ang. by กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, [2548] [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2548] [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HT 2005 644779] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2005 644779] (2).

Open Library:
Khrōngkān būranākān phǣn phatthanā khēt phư̄a nam pai sū kānpatibat : klum Lumphinī : rāingān khan sutthāi / โครงการบูรณาการแผนพัฒนาเขตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ : กลุ่มลุมพินี : รายงานขั้นสุดท้าย / [อุไร อร่ามวงศ์ตระกูล หัวหน้าคณะทำงาน].

ʻUrai ʻArāmwongtrakūn. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Phangmư̄ang. by อุไร อร่ามวงศ์ตระกูล | กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Phangmư̄ang Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2548 [2005]Other title: โครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HT 2005 644770] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2005 644770] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2005 644770] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: SOCY HT 2005 644770] (1).

Open Library:
Khrōngkān phǣnphang mǣbot kānphatthanā phư̄nthī Thanon Rātchadamnœ̄n læ phư̄nthī bō̜riwēn tō̜nư̄ang / โครงการแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, [2546] [2003] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546] [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2003 670021] (1).

Open Library:
Khrōngkān wāng phang phatthanā sūn Chumchon Bāng Khǣ : khrōngkān čhāng thīprưksā pračham phư̄a samrūat wāng phang ʻō̜k bǣp rāilaʻīat pramœ̄n rākhā samrap ngān wāng phang phatthanā læ prapprung fư̄nfū mư̄ang læ sūan khō̜ng mư̄ang : rāingān sarup phon kāndamnœ̄n ngān chabap sutthāi / โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนบางแค : โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานวางผังพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของเมือง : รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสุดท้าย / บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด.

Bǭrisat Chōtjindā Mūchēn Khō̜nsantǣn. by บริษัทโชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnak Phangmư̄ang Krungthēpmahānakhǭn, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2011 644759] (1).

Open Library:
Sapphayākō̜n læ khwāmsamphan khō̜ng sapphayākō̜n sāngsan yān sāngsan Čharœ̄nkrung Khēt Bāngrak Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / ทรัพยากรและความสัมพันธ์ของทรัพยากรสร้างสรรค์ ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร / โดย เบญจมินทร์ ปันสน.

Bēnčhamin Panson, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by เบญจมินทร์ ปันสน, 2539- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Kānphangmư̄ang Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9999.ว63ท9 บ73 2561] (1).
  (1 votes)
Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)