ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 59 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : , รายงานการวิจัย โครงการศึกษาวิจัย / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 11, 239, [49] หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2460 .ส74] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2460 .ส74] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2460 .ส74] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [KPT2460 .ส74] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2460 .ส74] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท , (เฉพาะส่วนว่าด้วย ก.พ. หุ้นส่วน). โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 . 133 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.ห7 ส77] (10),

ห้องสมุด:
การนำรูปแบบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2548 . 66 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส732] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส732] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส732] (1),

ห้องสมุด:
ความรับผิดของผู้บริหารกิจการทางแพ่งและทางอาญา / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539 . 78 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3878 .ส73] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3878 .ส73] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3878 .ส73] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3878 .ส73] (2),

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : , การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย. โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 . 148 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [HF1382.7.บ7 ส7] (2), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [HF1382.7.บ7 ส7] (2),

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : , ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 . ก-ฉ, 338 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3895 .ส74] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3895 .ส74] (1),

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : , ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2551 . 297 หน้า. , วิจัยนี้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3895 .ส74 2551] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3895 .ส74 2551] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 . 8, 129 หน้า. , ปรับปรุงและเรียบเรียงจาก: ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3895 .ส738] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3895 .ส738] (9), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3895 .ส738] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3895 .ส738] (7),

ห้องสมุด:
ความรู้กฎหมายเยาวชนเพื่อเยาวชน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 . 119 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HV800.ท9 ค56] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HV800.ท9 ค56] (2),

ห้องสมุด:
คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2543 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 . 281 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส735] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส735] (8), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [KPT4610 .ส735] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4610 .ส735] (2),

ห้องสมุด:
คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2547 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงานไต่สวน พ.ศ. 2550 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย การกล่าวหาบุคคลตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Misterkopy, 2552 . 259 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส735 2552] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 . 232 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HV6685.ท9 ส74 2555] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HV6685.ท9 ส74 2555] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HV6685.ท9 ส74 2555] (5),

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546 . 256 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2546] (8), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2546] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2546] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2546] (5),

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 . 211 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2545] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2545] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2545] (2),

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2548 . 258 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2548] (8), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2548] (6), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2548] (2),

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 . 257 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2555] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2555] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2555] (5),

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-มาตรา 366 และลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-มาตรา 275 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 . 253 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4230 .ส72 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4230 .ส72 2559] (6), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 662951] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 662951] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548 . 200 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส7354] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส7354] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4610 .ส7354] (2),

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษ : , หลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน กรณีคดียาเสพติดให้โทษ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 146 หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2015 669321] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455