ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 59 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กกต. กับการตรวจสอบอำนาจรัฐ / โดย ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์. การพิมพ์: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547 . ก-ง, [30], 7 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4516 .ณ623] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายไทย = , Thai law.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 . ก-ค, 492 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การกระทำอื่นใด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / โดย อนันต์ คลังเพชร, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . 10, 136 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2735 .อ363 2555] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2735 .อ363 2555] (1),

ห้องสมุด:
การแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง = , Making good defects in procedure and form of defective administrative acts / โดย จิรายุ อาจฤทธิ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 . 8, 122 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2790 .จ646] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .จ646] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .จ646] (1),

ห้องสมุด:
การแก้ปัญหาการขัดกันของอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ในประเทศไทย = , The solves of the competence conflict between Court of Justice and Administrative Court in Thailand / โดย พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 7, 196 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2810 .พ436] (2), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2810 .พ436] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2810 .พ436] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมการกระทำของฝ่ายทหาร = , The control of the armed forces action / โดย วรศักดิ์ อารีเปี่ยม, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 . 9, 188 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2790 .ว456] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .ว456] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .ว456] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายไทย / โดย อนุวัฒน์ บุญนันท์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 . 13, 189 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .อ375 2554] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .อ375 2554] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมการออกกฎขององค์กรฝ่ายปกครองในประเทศไทย = , The control of administrative rule in Thailand / โดย สุเจตน์ สถาพรนานนท์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 7, 145 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2790 .ส727] (2), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .ส727] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .ส727] (2),

ห้องสมุด:
การควบคุมของศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย อาวุธ วิเชียรฉาย, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 . 9, 191 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2790 .อ627] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .อ627] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .อ627] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผลในทางกฎหมายของกฎที่ถูกศาลปกครองเพิกถอน = , The judicial control of regulations by Administrative Court / โดย นรินทร์ อิธิสาร, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 8, 317 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2790 .น463] (3), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .น463] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .น463] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ = , The legal controls of the appointee recruitment under constitutional organizations / โดย ฐิติพร ศรีมังคละ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 7, 151 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2760 .ฐ636] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2760 .ฐ636] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2760 .ฐ636] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรทางปกครองของศาลไทย / โดย อนุวัฒน์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 . 87 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [K3412 .อ37] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [K3412 .อ37] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [K3412 .อ37] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครองไทย / โดย ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . 12, 114 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2790 .ฤ364] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .ฤ364] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .ฤ364] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยศาลปกครองไทย : , ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรตุลาการต่างประเทศ / โดย อาสาฬห์ สุกหอม, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 14, 245 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655258] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655258] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมอำนาจดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : , ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลปกครองเยอรมันและศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป / โดย สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . 11, 154 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2790 .ส224 2555] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .ส224 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [KPT2790 .ส224 2555] (1),

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2549 . 22 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ก64482] (2), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC .ก64482] (2), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ก64482] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก64482] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (2),

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550 . v, 724 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2460 .ก943] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2460 .ก943] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [KPT2460 .ก943] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [KPT2460 .ก943] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2460 .ก943] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2460 .ก943] (2),

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม / โดย กมล แจ้งสุข. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549 . [ก]-ฎ, 164 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2790 .ก944 2549] (1),

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ : , ศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ = The review of the exercise of power of the constitutional independent organizations by the judicial bodies : a case study of the Election Commission and the National Counter Corruption Commission / โดย สุเทพ พรหมวาศ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 10, 193 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT2610 .ส737] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT2610 .ส737] (2), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2610 .ส737] (1),

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน /   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 . 137 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2790.ก965 2558] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2790.ก965 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT2790.ก965 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2790.ก965 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)