Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน = Law on administration of state affair / สุภาพ สารีพิมพ์.

Suphab Sārīphim. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Phāk Wicha Kotmāi Mahāchon. by สุภาพ สารีพิมพ์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชากฎหมายมหาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wicha Kotmāi Mahāchon Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2547 [2004] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [2004]Other title: Law on administration of state affair.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānkhatyǣng rawāng khēt ʻamnāt khō̜ng ʻongkō̜n tām ratthathammanūn : rāingān kānwičhai การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2006 658792] (2).

Open Library:
Kānsưksā botbāt khō̜ng kānčhatkān khwāmrū nai krabūankān sāng nawattakam : kō̜ranī sưksā ʻongkō̜n phākrat / การศึกษาบทบาทของการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม : กรณีศึกษา องค์กรภาครัฐ / โดย พัชยา บรรจงศิริ.

Patchaya Bunjongsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nawattakam. by พัชยา บรรจงศิริ, 2529- | Patchaya Bunjongsiri, 1986- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) Other title: Study knowledge management role in innovation process : a case study of public organization.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2014 642732] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: MGNT HD 2014 642732] (1).

Open Library:
Khwāmphūkphan khō̜ng ʻongkō̜n khō̜ng rat læ ʻēkkachon tō̜ sitthi læ sērīphāp tām ratthammanūn / ความผูกพันขององค์กรของรัฐและเอกชนต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ / โดย สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ.

Surasak Boonyanukoolkit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน. Other title: Binding effect of constitutional rights on state authorities and private persons.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 636292] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 636292] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Wādūai Rabīap Rātchakān Bō̜rihān hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2476 ; kap, Phrarātchabanyat Prapprung Krasūang Thabūang Krom Phō̜.Sō̜. 2476 phrō̜m thang kǣkhai phœ̄mtœ̄m yāng khropthūan ; læ, Phrarātchakritsadīkā Čhatwāng Rabīap Rātchakān Samnakngān læ Krom nai Krasūang Thabūang Krom Tāng Tāng Phō̜.Sō̜. 2476 phrō̜m thang kǣkhai phœ̄mtœ̄m. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ; กับ, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. 2476 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน ; และ, พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรม ในกระทรวง ทะบวง กรมต่าง ๆ พ.ศ. 2476 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhǭn : Phra Bǭriraknitikasēt, 2483 [1940] Publisher: พระนคร : พระบริรักษ์นิติเกษตร, 2483 [1940]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1940 653079] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi kānbō̜rihān rātchakān phǣndin / รวมกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wichan Phrin ʻǣn Mīdīa Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2552 [2009]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2714.7 2552ก] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi thī kīeokhǭng kap kānbǭrihān rātchakān phǣndin / รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน / ǂc [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633309] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2714.7 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633309] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633309] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)