ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง = , Behavior of domestic animals / โดย พงษ์ชาญ ณ ลำปาง. การพิมพ์: ขอนแก่น : โครงการการผลิตสิ่งตีพิมพ์ทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการช่วยเหลือจากสถานทูตคานาดาประจำประเทศไทย, 2528 . x, 98 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SF756.7 .พ25] (3),

ห้องสมุด:
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง : , หลักการทางชีววิทยา / โดย พิพัฒน์ สมภาร. การพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2551 . 340 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SF756.7 .พ63] (1),

ห้องสมุด:
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง : , หลักการทางชีววิทยา / โดย พิพัฒน์ สมภาร. การพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2552 . 389 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SF756.7 .พ63 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SF756.7 .พ63 2552] (2),

ห้องสมุด:
พฤติกรรมสัตว์เลี้ยงและการจัดการอย่างมีสวัสดิภาพ = , Animal behavior and welfare management / โดย ประไพพรรณ สิทธิกูล. การพิมพ์: [พระนครศรีอยุธยา] : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา, 2549 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SF756.7 .ป46] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455