Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 4) : rāingān kānsưksā chabap sombūn (Final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ค9453 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค945 2555 (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 6) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā prathēt Thai. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ค946 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 5) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ค945 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544