Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income housing development / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, [2552?]Other title: Social and economic evaluation indicators for low-income housing development.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 187/2553 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wāngphǣn kānčhatkān singwǣtlō̜m čhāk kānchai prayōt sapphayākō̜n din lūkrang læ hin phu (Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a) : rāingān chabap sombūn / โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai Phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ค954 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 4) : rāingān kānsưksā chabap sombūn (Final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ค9453 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 6) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā prathēt Thai. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ค946 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wikhro̜ læ tittām rāng kotmāi : rāingān chabap sombūn / โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Sathāban Phrapokklao. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ค94 2556 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ค94 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 657647 (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 5) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ค945 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค945 2555 (2).

ห้องสมุด:
Tārāng rāilaʻīat čhāk bǣpčhamlō̜ng : ʻēkkasān prakō̜p / ตารางรายละเอียดจากแบบจำลอง : เอกสารประกอบ / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543 [2000]Other title: Khrōngkān ngān phatthanā bǣpčhamlō̜ng kamlang rǣngngān kānmī ngān tham læ kānwāngngān : tārāng rāilaʻīat čhāk bǣpčhamlō̜ng Other title: โครงการงานพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน : ตารางรายละเอียดจากแบบจำลอง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.55.ก6 ต64 2543 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544