ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 71 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทของสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ ; วันที่ 14-16 กรกฏาคม 2531 ณ โรงแรมวงศ์อมาตย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / จัดโดย โครงการสตรีกับการพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ (2531 : ชลบุรี) | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการสตรีกับการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2531Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1750.55 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.ก3ท9 ร64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.ก3ท9 ร64 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทย : เส้นทางสู่ความสมดุล? / มูลนิธิชัยพัฒนา และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ ชลบุรี : (2535) | ศุภัช ศุภชลาศัย | อารยะ ปรีชาเมตตา | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี | บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | ปัทมาวดี ซูซูกิ | สมพร อิศวิลานนท์ | จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, 2509- | เรืองไร โตกฤษณะ | ประยงค์ เนตยารักษ์ | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2535Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ม74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ม74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ม74 ล. 1 (11). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี 2536 : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย ธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล ... [และคนอื่น ๆ].

by ธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9161.ท92 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9161.ท92 ร64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9161.ท92 ร64 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม : การประเมินการคุ้มครองทางสังคมในระดับองค์การและสถาบันของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะวิจัย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ... [และคนอื่นๆ].

by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549Other title: การประเมินการคุ้มครองทางสังคมในระดับองค์การและสถาบันของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.57 .ก644 (1).

ห้องสมุด:
โครงการปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ = The study on Thailand's competition policy / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ ; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549Other title: Study on Thailand's competition policy.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ด83 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ด83 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (micro-banking development) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; ปกรณ์ วิชยานนท์, ธิดา อินทรโชติ นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ปกรณ์ วิชยานนท์ | ธิดา อินทรโชติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.56 .ย246 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค944 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางในการส่งเสริมบทบาทสตรีเกษตรกร / จัดโดย โครงการสตรีกับการพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางในการส่งเสริมบทบาทสตรีเกษตรกร (2532 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการสตรีกับการพัฒนา | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6192.57 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620446 (1).

ห้องสมุด:
สัดส่วนและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพื้นที่ / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620447 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620445 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรม ศึกษากรณีระบบผู้พิพากษาอาวุโส : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; วิศาล บุปผเวส หัวหน้าคณะผู้ศึกษาและนักวิจัยอาวุโส ; สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] [นักวิจัย].

by วิศาล บุปผเวส | สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1610 .ว643 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1610 .ว643 2551 (1).

ห้องสมุด:
โครงการแนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว = A guideline for setting foreign worker levy rates : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้าโครงการ ; โชติการ สุขรุจิ, มณฑินี จักรสิรินนท์ นักวิจัย.

by สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ | โชติการ สุขรุจิ | มณฑินี จักรสิรินนท์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2550 [2551]Other title: แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว | Guideline for setting foreign worker levy rates.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ส465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .ส465 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ส465 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.55 .ส465 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย = Guidelines to achieve proper exchange rate management in Thailand : รายงานการวิจัย / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย ปกรณ์ วิชยานนท์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ยศ วัชระคุปต์.

by ปกรณ์ วิชยานนท์ | ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ | ยศ วัชระคุปต์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Other title: Guidelines to achieve proper exchange rate management in Thailand.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3973.55 .ป24 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3973.55 .ป24 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3973.55 .ป24 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ : ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; [ผู้วิจัย] เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QE298 .อ365 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1).

ห้องสมุด:
โครงการการทบทวนการประยุกต์ใช้รูปแบบแผนการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; จักรกฤษณ์ จิระราชวโร ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | จักรกฤษณ์ จิระราชวโร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5822.55.ก6 ย245 2550 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการเจรจา JTEPA : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ; สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544