ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 71 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบ การแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้อำนวยการโครงการ วิศาล บุปผเวส, สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ; นักวิจัย พันปรีชา ภู่ทอง...[และคนอื่นๆ]

by วิศาล บุปผเวส | สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | พันปรีชา ภู่ทอง | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2080.55 .ค93 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา = A study of relationship of manpower requirement in industries with education supply : รายงานการวิจัย / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ; รองหัวหน้าโครงการ ณรงค์ ป้อมหลักทอง ; นักวิจัย กมลรัตน โขมพัตร ... [และคนอื่นๆ].

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ณรงค์ ป้อมหลักทอง | กมลรัตน โขมพัตร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ย24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ย24 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าคณะผู้วิจัย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ; คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9987.ท92 ด833 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, เทียนสว่าง ธรรมวณิช ; โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | เทียนสว่าง ธรรมวณิช | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3276 .ส223 2554 (1).

ห้องสมุด:
การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The extension of working age and saving scheme for retirement : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ นักวิจัยอาวุโส ; สวริน เจือศรีกุล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สุจิตรา รอดสมบุญ | สวริน เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2551 [2008]Other title: Extension of working age and saving scheme for retirement.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1851 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1851 (1). :

ห้องสมุด:
การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ = The extension of working age and saving scheme for retirement : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ นักวิจัยอาวุโส ; สวริน เจือศรีกุล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สุจิตรา รอดสมบุญ | สวริน เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2551 [2008]Other title: Extension of working age and saving scheme for retirement.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1063.2.ท9 ย24 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1063.2.ท9 ย24 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด : โครงการศึกษา / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; [คณะผู้จัดทำ] อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ | ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553Other title: การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการ CDM : รายงานฉบับสมบูรณ์ | โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD885.5.ก63 อ365 2553 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วม : รายงานประกอบการประชุม.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2538 : ชลบุรี) | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | อัมมาร สยามวาลา, 2482- | กนก คติการ | พีรรัตน์ อังกุรรัต | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ | ดลมนรรจน์ บากา | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | อรพินท์ สพโชคชัย | นิตย์ จันทรมังคละศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2538Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55 .ม74 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55 .ม74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55 .ม74 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai thānkhō̜mūn klāng dān talāt rǣngngān nai phūmiphāk ʻĀsīan [electronic resource] : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ; ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ธีศิษฐ์ ราชรักษ์, นักวิจัย.

Yongyut Chalǣmwong. Khanitthā Hongprayūn. ʻAtcharīyā ʻAnantathat. Thīsit Rātcharak. Thailand. Krasūang Rǣngngān. Samnakngān Palat Krasūang. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ขนิษฐา ฮงประยูร | อัจฉรียา อนันตทัศน์ | ธีศิษฐ์ ราชรักษ์ | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2015 712848 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai thānkhō̜mūn klāng dān talāt rǣngngān nai phūmiphāk ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นำเสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย TDRI มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ; ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ธีศิษฐ์ ราชรักษ์, นักวิจัย

Yongyut Chalǣmwong. Khanitthā Hongprayūn. ʻAtcharīyā ʻAnantathat. Thīsit Rātcharak. Thailand. Krasūang Rǣngngān. Samnakngān Palat Krasūang. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ขนิษฐา ฮงประยูร | อัจฉรียา อนันตทัศน์ | ธีศิษฐ์ ราชรักษ์ | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5706 .ย24 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544