ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 34 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang (tām kotmāi kǣkhai mai Phō̜.Sō̜. 2560) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang (tām kotmāi kǣkhai mai Phō̜.Sō̜. 2560) : phāk bangkhap khadī : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: Phāk bangkhap khadī : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) : ภาคบังคับคดี : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 | ภาคบังคับคดี : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1888 .ส736 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan (Phrarātchakamnot Kānprakō̜p Thurakit Sinsap Dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561) / กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Kotmāi kīeokap kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT961 .ส73 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khadī phra khadī khwām : kotmāi kīeokap phrasong Phrarātchabanyat Khanasong Phō̜. Sō̜. 2505 kotmāi læ ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / คดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 27 Phō̜. Sō̜. 2558 (ʻutthō̜n dīkā) chabap thī 28 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānʻōn khadī čhāk sān chan ton pai yang sān phǣng kānsong kham khūkhwām dōi rabop ʻilekthrō̜nik læ kānsong kham khūkhwām pai yang tāngprathēt) chabap thī 29 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānkhāithō̜ttalāt hō̜ngchut nai ʻākhānchut læ thīdin čhatsan) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2558 (อุทธรณ์ ฎีกา) ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2558 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2).

ห้องสมุด:
Kret khadī kūyư̄m ngœ̄n / เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.ก473 ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955.ก473 ส73 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut : Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā wādūai lakkēn læ withīkān ʻanuyāt hai phanakngān čhaonāthī dai mā sưng khō̜mūn khāosān kīeokap kānkratham phit kīeokap kānkhā manut kham nænam khō̜ng prathān sān dīkā rư̄ang nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān khadī tām Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā Other title: กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khadī thutčharit tō̜ nāthī (māttrā 157 pramūan kotmāi ʻāyā) læ kotmāi čhattang sān ʻāyā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส734 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส734 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praprưt michō̜p / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส73 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส73 2560 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Lak læ khō̜sangkēt Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 / หลักและข้อสังเกต พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส73 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā (sūan thī kǣkhai mai) phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi ʻāyā (chabap thī 22), (chabap thī 23), (chabap thī 24) Phō̜.Sō̜. 2558 : prakō̜p dūai čhaophanakngān kratham chamrao dek khwāmphit kīeokap sop khwāmphit lahuthōt sư̄ lāmokʻanāčhān dek / กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 23), (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 : ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน กระทำชำเราเด็ก ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดลหุโทษ สื่อลามกอนาจารเด็ก / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส73845 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 660741 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Phō̜.Sō̜. 2559 khō̜ phičhāranā prīapthīap withī phičhāranā khwām khadī ʻāyā læ khadī khā manut Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาและคดีค้ามนุษย์.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Khadī khō̜ndōminīam phrarātchabanyat ʻākhānchut Phō̜.Sō̜. 2522 / คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Sinlapa kānthām khwām / ศิลปการถามความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K120 .ส63 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K120 .ส63 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi khātō̜pthǣn phūsīahāi læ khāthotthǣn læ khāchaičhāi kǣ jamlœ̄i nai khadī ʻāyā (Phrarātchabanyat Khātō̜pthǣn Phūsīahāi læ Khāthotthǣn læ Khāchaičhāi kǣ Čhamlœ̄i nai Khadī ʻĀyā Phō̜.Sō̜. 2544) / กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Kotmāi khātō̜pthǣn phūsīahāi læ khāthotthǣn læ khāchaičhāi kǣ jamlœ̄i nai khadī ʻāya Other title: กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4767 .ส735 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544