Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi kīeokap kān chumnum sāthārana / กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ/ สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2483 .ส736 2559 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2483 .ส736 2559 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: KPT2483 .ส736 2559 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 (khadī ʻāyā nakkānmư̄ang) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Phō̜.Rō̜.Bō̜ prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส736 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwamphit kieokap phēt, khomkhun, kratham chamrao, anachan : kaekhai mai tam Phraratchabanyat kaekhai phoemtoem Pramuan Kotmai Ayā (chabap thi 27) Pho.So. 2562 / ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร : แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang raek. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4200 .ส736 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khadī phra khadī khwām : kotmāi kīeokap phrasong Phrarātchabanyat Khanasong Phō̜. Sō̜. 2505 kotmāi læ ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / คดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā (sūan thī kǣkhai mai) phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi ʻāyā (chabap thī 22), (chabap thī 23), (chabap thī 24) Phō̜.Sō̜. 2558 : prakō̜p dūai čhaophanakngān kratham chamrao dek khwāmphit kīeokap sop khwāmphit lahuthōt sư̄ lāmokʻanāčhān dek / กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 23), (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 : ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน กระทำชำเราเด็ก ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดลหุโทษ สื่อลามกอนาจารเด็ก / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส73845 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 660741 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 660741 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khadī thutčharit tō̜ nāthī (māttrā 157 pramūan kotmāi ʻāyā) læ kotmāi čhattang sān ʻāyā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส734 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส734 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praprưt michō̜p / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส73 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส73 2560 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Sinlapa kānthām khwām / ศิลปการถามความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K120 .ส63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K120 .ส63 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544