Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Phō̜.Sō̜. 2559 khō̜ phičhāranā prīapthīap withī phičhāranā khwām khadī ʻāyā læ khadī khā manut Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาและคดีค้ามนุษย์.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut : Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā wādūai lakkēn læ withīkān ʻanuyāt hai phanakngān čhaonāthī dai mā sưng khō̜mūn khāosān kīeokap kānkratham phit kīeokap kānkhā manut kham nænam khō̜ng prathān sān dīkā rư̄ang nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān khadī tām Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā Other title: กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544