Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ส735 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .ส735 2559 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m dūai panhā khō̜kotmāi thī nāsončhai kīeokap kānplō̜i chūakhrāo (kānčhapkum phūlopnī prakan) Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 khō̜bangkhap khō̜ng prathān sān dīkā wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kīeokap kānrīak prakan rư̄ lakprakan nai kānplō̜i chūakhrāo phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i nai khadī ʻāyā Phō̜.Sō̜. 2548 / คำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว (การจับกุมผู้หลบหนีประกัน) พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544