Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang (tām kotmāi kǣkhai mai Phō̜.Sō̜. 2560) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang (tām kotmāi kǣkhai mai Phō̜.Sō̜. 2560) : phāk bangkhap khadī : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: Phāk bangkhap khadī : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) : ภาคบังคับคดี : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 | ภาคบังคับคดี : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1888 .ส736 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 27 Phō̜. Sō̜. 2558 (ʻutthō̜n dīkā) chabap thī 28 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānʻōn khadī čhāk sān chan ton pai yang sān phǣng kānsong kham khūkhwām dōi rabop ʻilekthrō̜nik læ kānsong kham khūkhwām pai yang tāngprathēt) chabap thī 29 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānkhāithō̜ttalāt hō̜ngchut nai ʻākhānchut læ thīdin čhatsan) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2558 (อุทธรณ์ ฎีกา) ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2558 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544